Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

^8 Jün*, ZAAKEN VAN 1785,;

zeteren , maar zeiver van het Vaderland in het algemeen, en eincielyk in tyden en op zulke verre afftand van den Souverain den Wetgeever zei ver, dat Hoogstdeszelfs intentie met geen mogelykheid by tyds kan verft tan en vernomen worden, en dit alles nog daarenboven zonder de minfte prejuditie ofte fchade van iemand van 's Lands Ingezeetenen ; dat in zulke gevailen , zeggin de Ondergetekende, Zylieden vermeenen , dat de opfchorting in de uitvoering van zoodanige Wetten mogelyk wel zoude kunnen en vermogen toevertrouwd te zyn aan die geene, aan wie anders niets dan de bloote uitvoering was aanbevoolen, zoo als de Ondergetekende ook vermeenen, dar ingevalle van klaarblykelyke fcbaarsheid van Neerlandfche, en behoorlyk tot den overvoer der Producten van deze Colonie na Europa gequaüficeerde Schepen , wel eens is gepractifeerd geworden, alhier, zonder dat, zoo verre de Supplianten (Jaar^an ten minften onderrigt zyn, dit in het minfte kwalyk is genomen, of is afgekeurd geworden; en zoo als de Heeren Reprrefentant en Bewindhebberen , zeiver voorlede jaar op de eenvoudige publicque vreze van Oorlog, paspoorten en de nodige papieren, pmme op aeze Colonie en de Districten, onder de limiten van het Odtroy gelegen, te mogen navigeeren , verleend hebben aan Schepen onder vreemde Vlaggen varende , hoe zeer ftrydig tegens den inhoud van het Qftroy , en zonder eenige permisfie ofte authorifatie daartoe van den Souverain , hoe zeer direct onder het oog van Hoogstdenzelve, ten"ïïiinften zoo verre aan de Ondergetekende bekend is,

Waaromme dan de Ondergetekende zig keeren tot öw Hoog Ed. Geftr., met behoorlyke eerbied verzoekende , dat het Ujv Hoog Ed. Geftr. behagen moge, pp zig te neemen , omrae redenen , en op gronden hiervoren in 't brede vermeld, van toeteftaan den invoer van Slaven, met andere dan Nederlandfche Schepen aangebram ; olte wel van de uitvoering van de verbiedende Wet ten deze te willen doen fuspendeeren, tot den tyd toe, dat de intentie en nadere Reglementen van den Souverain op dit fujet zullen zyn ^eniotneii, na iat Hoqgstdezelve de hier voren aange.

haal»

Sluiten