Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

juny, STAAT EN OORLOG, 1785. 253

„ Formulier van den Eed, door de geasfumeerde Leden van den Raad , agt er volgens 't ö Art. af te leg' gen."

Uit welk aangehaald 6 Art. , en den titul van den Eed, ten klaarften is blykende , dat by de vastftelling van een afzonderlyke Regeering in deeze Rivier men gevolgd heeft het gebruikelyke van de oudfte tyden, in deeze Colonie vigeerende, dat de Raad, zoo in politicque als judicieele zaaken de bdangens der Pianters behandelende, moest beftaan uit 's Compagnie's Amp. tenaaren, en uit geasfumeerde Raaden, uit het lighaam der Burgerye gekoren , wel degelyk van elkander onderfcheiden en gedistingueert.

En derhalven zoo konnen die zoodanige geasfumeerde Leden van den Raad , fungeerende ten tyden van het neemen dezer Rivier, niet begreepen worden onder die benoeming van de Hooge en Lage Bediendens, door dit evenement gehouden voor gelic.ntieert en ontflagen.

En konnen deeze voornoemde Her-ren Burger-Raden nog des te minder voor gelicentieerd gehouden wor» den, — vooreerst , om dat zy na de neming in hunne qualiteit zyn bevestigd door de Capitulatie met de Commandanten der Vlooten en Troeppes van zyne Groot-Brittannifche Majefteit, niet zonder groote moeite en gevaar zoo gelukkig uitgewerkt door den oudften dezer Raaden , den Wel Ed. G;ftr. H=er Jozeph Bourda, en den mede Ondergetekenden John Haslin;

Ten tweeden, om dat op nieuws in hun radicaal zyn bevestigd by Capitulatie door de Engelfche Bevelhebbers , van den Franfchen Commandant voor deeze Colonie en derzelver Regeeringsvorm bedongen; —— Ten derden en eindelyk, om da: Heeren Reprafentant en Bewindhebberen by hunne Misfive, in dato 28 October 1783, aan dien zelve Raad, welke by de Publicatie van den 11 dezer gezegt word , onder de licen- * tieering der Hooge en Laage Bediendens , door de neming der Rivier in 1781 , te moeten zyn verftaan begreepen , ingevolge de aanfehryving van Hun Hoog Mog., onder andere denzelve Raad verzoeken , hunne funftien te blyven waarnemen, en tot al'c nodige qui-

li-

Sluiten