Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

juny, STAAT EN OORLOG. i?8j. 255

gezetenen; — Dus is de Raad g< compofeerd uit agt Leden , waar van de eene helft, loontrekkende Amptenaaren van de Compagnie zynde, 't intrest derzelve kunnen waarnemen; doch heeft de Burgerye in de andere helft een gelyk Viertal, om voor hun intrest te waaken.

En om nu voort te bewyzen , dat de vier Opgezetene geadjungeerde Raaden van 's Compagnies Amptenaaren moeten worden onderfcheiden, en benoemd door, of van wegens de Burgery, zoo zullen de Ondergetekende Uw Hoog Ed. Geftr. by herhaaling herinneren, dat de Nominatie in Esfequebo, van de Burger-Raaden, altoos is gemaakt door 't Collegie van Kiesheeren , en dat de Heeren Reprafentant en Bewindhebberen wel degelyk hebben geweeten, ja gedis. tingueerd by hunne Refolutie van 15 May 1776, (zynde een refcrip:ie op zeker Request van Burgei-Officieren) waartoe deeze Kiesheeren waren ingefteld; te we. ten , niet als te moeten werden geconlidereerd als een Regtbank ; maar op dat door dezelve zullen worden voorgejteld de Perfoonen , welke de Burgery in den Raad reprcefenteeren. — En dat 't Collegie van Burger-Officieren in deeze Rivier dezelve functie, als de Kiesheeren in Esfequebo hebben, blykt uit de Refolutie in dezelve SesGe der Vergadering van Thienen, in May 1776, waarby aan Commandeur en Raaden van Demerary word aangefchreven , dat, hoe zeer deeze Vergadering niet disapprobeert de electie van den Hoog Edel Geftrengen Heer J. Lespinasfe door den dies tyds fungeerende Raad, zy egter goedvind, dat voortaan de Eledtien van Raaden zullen moeten gefchieden vit eene Nominatie van drie Perfoonen, door de Bur. ger-Officieren te formeeren.

Ten derden , zoo hebben de Ondergetekende vermeend, uw Hoog Edel Geftrengen hunne verwondering voor oogen te moeten houden, dat deeze (volgens hunne begrippen gegrond op de redenen , hier boven vermdd) inconftitutioneele Raad word ingevoerd in 't zelve tydftip, dat Haar Hoog Mog. nog zyn delibererende over zeker Request, door eenige voorname Ingezetenen in de Maand February 1784 getekend , den

2

Sluiten