Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

e6i juny, ZAAKEN VAN 1785.

gen Jaaren binnen Schoonhoven geweest is, en als men de geruchten gelooven mag, zelfs met geene veiligheid aldaar komen kan; terwyl de Heer van der Cloefe Sie~ k'mga ook voor 't minst een Jaar of zes , Doctor deJonge en Parker de Jonge (gelyk van den laatften reeds is gezegd,) voor *t minst drie of vier Jaaren buiten de Stad hunne Wooningen gehad hebben , en aldaar zeer zelden llegts voor een dag , twee , drie , gezien zyn, fchcon zedert korten tyd wel 't meest. De Supplianten meenen met volle recht te mogen befltiiten, dat voorn. Heeren niet langer als gefchikte voorwerpen kunnen worden aangemerkt, om als Vroedfchappen dezer S'ad te. dienen : — En dat de Supplianten derhal» ven aan U Wel Ed. Groot Achtb. moeten verklaaren, dat, zedert men heeft goedgevonden, om in gewig?ige gevallen, en wanneer de gevoelens der Leeden van U Wel Ed. Groot Achtb. Vergaderinge onderling verfchilden, of tegen elkander aanliepen, geheel buitengewoor>e Befchryvinge te doen aan de meergem. buiten de Stad woonende Vroedfchappen, en dezelven tegen een bepaalden dag op te roepen, om in U Wel Ed. Groot Achtb. Vergaderinge mede te helpen belluiten omtrent de beide in Stad woonagtig zynde Vroedfchappen over en weer betwist wordende Poindten, en zedert de uitkomst heeft getoond , dat als dan de Heeren Dr. de Jonge, van der Cloefe Sickirtga en Parker de Jonge, eeniglyk zyn opgekomen geweest, -om tegen het genoegen en Protest van die Vroedfchappen , welke in alle opzigtc het meest voor de belangens der Srad en des Lands betoonen en geacht worden te yveren, by meerderheid zodanige belluiten te helpen doordryven , welke aanloopen tegen de genoeg bekende en dikwyls openlyk verklaarde denkwyze, verlangens, en zelfs uitdrukkelyk gedaane verzoeken , en wel geadltrueerde vertongen van dezer Stads Burgery, en meest al tegen het geen thands algemeenst geoordeeld wordt , met 's Lan's en der Steden belang meest over eert te komen, de Supplianten niet langer van zich kunnen verkrygen, ' om in deezen ftil te zitten; maar vermeenen , dat zy het onvermydelyk aan zich zeiven , aan hunne braave Regenten , wier goede pogingen dus doende zonder einde

Sluiten