Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

julï, STAAT EN OORLOG. 1785. 271

LXXV. Rapport van de Heeren, volgens hun Ed. Gr. Mogende Refolutie, door hun Hoog Mogende benoemd tot het onderzoek der redenen van het niet volbrengen der ordres tot het verzenden van tien Schepen naar Brest. . Ingebragt ter Vergaderinge van hun Ed. Gr. Mogende, in dato 6 July I785-

De Heeren Penfionarisfen van Zeebergh en van Berckel , als ingevolge hun Edele Groot Mog. Refolutie van den 29 Oftober 1783, door hun Hoog Mog. by Refolutie van den 13 January 1784, meede benoemd geweest zynde tot het onderzoek by Hoogstderzelver Refolutie van den 23 December 1783 gedecerneert wegens de redenen van non executie van hun Hoog Mog. ordres tot het verzenden van tien Schepen naar Brest, hebben omftandig Rapport gedaan van het geen door de Heeren hun Hoog Mog. Gecommitteerden in die Commisfie verrigt is , zig verder refereerende tot het gedetailleert Rapport, daar van op den 24 Juny laatstleeden ter Vergadering van hun Hoog Mog. uitgebragt , mitsgaders tot het verbaal van de cehoudene Befognes, en tot alle de ingewonnene informatien, daar by refpectivelyk overgegeeven.

Waar op gedelibereert zynde, is goedgevonden en verftaan, de voorfz. Heeren Gecommitteerden voor der. zeiver gedaan Rapport by deeze te bedanken , en het zelve by proviiie aan te neemen voor Notificatie.

Accordeert met de voorfz. Refolutien.

De

Sluiten