Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

»}« JOI.Ï, ZAAKEN VAN

ingewonnen , als mede eenige Refolutien, daar toe notoir betrekkelyk , hier nevens aan Hun Hoog Mog. over te geeven.

Dat zy, Heeren Gecommitteerden, ondertusfchen, hoe zeer zich tot den inhoud van dat een tn ander moetende refereeren, evenwel niet konden nalaaten, om by dit hun Rapport uit het .geheel beloop van het gedaan onderzoek, en uit de diverfe zaaken , die daar in op verfchillende plaatfen worden aangetroffen, een weinig nader te developpeeren het waare Point van hunne bevinding op elk refpedt, en de Conclufie op te geeven, die zy derhalven gemeend hadden, daar uit, ten aanzien der Hoofd-Objeften van hun te doen onderzoek, te moeten afleiden.

Dat, ten einde hier omtrent met behoorlyke order te werk te gaan , Heeren Gecommitteerden geoordeeld hadden, zich by dit Rapport, overeenkomftig het Voorfchrifi, by Hun Hoog Mogende Refolutie van den 23 December 1783 vervat , tot twee Hoofdpointen te moeten be-» paaien, met in de eerlta plaats te onderzoeken: of de Scheepen, tot de expeditie naar Brest ge* desünterd, van de noodige hehoeftens , al dan niet zyn voorzien geweest.

En ten tweeden: door welke oorzaaken zoodanig gebrek, als hieromtrent mogt bevonden zyn, plaats gehad te hebben, is veroorzaakt.

Dat uit een eenvoudig voorftel van het eerstgemelde Hoofdpoint al aanftonds proflueerde een onderzoek naar de uitgeftrektheid van het geen in cas fubject onder het noodige kan genoemd , en begreepen moet worden, door Hun Hoog Mog. bedoeld te zyn:

Dat Heeren Gecommitteerden, overeenkomftig den aart en het oogmerk hunner Commisfie, voor alles in het oog gehouden en zich bepaald hadden tot het eerfte natuurlyk denkbeeld, *c geen aan . de voorfz. woorden, met relatie tot Scheepen, die in een Oorlog tegen den Vyand gefchikt zyn, moet worden gehegt, te weeten, s met

Sluiten