Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

july, STAAT EN OORLOG. 1785. «85

ner plaats nader te overweegene order van den Heer A 'm'raal Generaal, die reeds hangeude H H M 2. defberatien over deze expeditie (namelyk by Mt-five van den 30 September) aan den Vic. - Aumiraal Hartfinck, na deszelfs daartoe gedaans voordragt, was gezonden, ten einde de Scheepen, daartoe by Zynè Hoogheid gedefpicieerd , nog voor vier maanden zouden worden geviftualieerd , even weinig, vóór den bepaalden ;yd vant den 8 October, konde worden geëxfecureerd, als de ordre van de Admiraliteit te Amfterdam, in dato den 3 October, houdende, me.Ie op den voordracht van den Vice- Admiraal Hartlinck, dat de Scheepen van 't gero, Resfort voor zes maanden met Victualie voorzien moellen worden.

Dar, in 'c byzonder, ook de Scheepen van den Schout by Nacht van Hoey (a") en Capi. tein Thooft, beiden behoorende tot de Admiraliteit van de Maaze, als mede dat van den Capitein Stavorinus, (V) behoorende tot de Admiraliteit in Zeeland, niettegenltaande de ordres, door die Collegien ten dezen opzigte gegeeven, zich (behalven een' toevalligen meerderen voorraad van fommige Articulen, met relatie tot het Schip van den Capitein Thooft) in eenen. gely. ken fiaat met de overigen bevonden , en de voorraad van Water by allen zich tot j a 6 weeken uitfirekte. (f)

Dat, hoe zeer mee grond kon worden veronderfteld, dat, by het victualieeren der Scheepen voor een bepaald getal van maanden , (even als hier had plaats gehad) de maanden groot en de voorraad ruim zoude worden genoomen, en wel zoo, dat de Equipage , al ware dezelve geheel

vol-

(<ƒ) Verhoor S. b. N. v. Hoey No. 7. Art. 1. es No, 8. Art. 4. Verhoor Capitein Thooft No. 2.Art. I. (<r) Zie Bericht van de Admiraliteit in Zeeland. Cf) Verhoor V. Ai HartfincK No. 17.;Art. \oen 11,

Sluiten