Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

28G JULY, ZAAKEN VAN 1783*

voor het Refogne ondervraagd , als eene cyno™re ■ w.e,ke voor een vasten en pofitiven regel der Marine, byzonder ook in Oorlogstyd, zou doorgaan , was gefuppediteerd: dat,'wanneer 's Lands Scheepen in dienst gefteld worden , dezeiven doorgaans van Scheepsbehoeftcn zouden worden voorzien voor twaalf a veertien maanden, volgens een Schippers-boek; en dat, wanneer zy langer in dienst blyven , de nieuwe voorziening gecalculeerd zoude worden naar de order van Viftualieering en zoo veel , als voor dien tyd, word veronderfteld benoodigd te zyn (waar tut dan zoude volgen, dat die Scheepen, we ker eerfte dienst langer, dan de nieuwe Victualie-tyd, duurt, ook meerder voorzien zynde, dus geen nieuwen voorraad zouden bebo:ven) en dat wyders van zodanige A> neuten , als inmiddels mogten komen te ontbreeken , door de commandeerende Officieren, by hunne weekelykfche rapporten, de fuppletie gevraagd wordr. Dan met welke opgaaf de berichten , door de Admirahteits-Collegien aan H. H. M ingeleverd , geenzins fcheenen overeentekonv'11 ; dewyl by dat van het Collegie te Amfterdam , (ten einde wel byzonder te betoogen , dat zo. danig verzuim , als fpeciaal, ten aanzien der voorziening van de Scheepen, naar Brest gedestineerd zoude mogen plaats gehad hebben, aan het gedagte Collegie niet te attribueeren zv) onder anderen wierd gepofeerd , dat, wanneer een Schip m dienst gefteld wordt, hetzelve met Ammunitie en Behoeften wordt voorzien volgens een zoogenaamd Schippers-boek, het welk in den jaare 1779 ;s naargezien en merkelyk vermeerderd , en waar van de quantiteit gecalculeerd is op een tyd van twaalf maanden dienst; terwyl uit de berichten van de AdmiraliteitsCollegien op de Maaze en in Zeeland, zoo wel als uit het geen daadelyk, ten aanzien der Schepen van die Resiorten, heeft plaats gehad, klaar, lyk blee*c, dat dezelve Scheepen, aldaar t'huis

be-

Sluiten