Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

july, STAAT EN OORLOG. 1785. S©3

in nog meerder verftirkt zouden hebben; en denzelven dus aan het neemen eener , niet an* ders dan ten kosten van een aanzienlyk en beiangryk gedeelte der zoo hoogstnoodzaakelyke Scheepstnagt van den Staat te volvoeren, Refolutie zouden hebben geëxponeerd; al het welke van die geenen , aan wien zulk een interesfant onderwerp voor deze Republiek, als de Opperdirectie der Marine is , wordt toevertrouwd , nimmer te veronderftellen zynde ; dierhalven de Commandanten en verder in Texel aan weezende Officieren, wien zulks aanging, zich, by het ontvangen van Hun Hoog Mog. bewuste order , niets anders konden of vermogten yoor te Rellen, dan dat by Hoogstdezelven de (laat en voorraad der Scheepen niets minder dan onvoor* zien, maar wel degelyk in overweeging genomen was; doch dat H. H. Mog. uit hoofde van het nut en gewigt, 't welk zy aan het volvoeren dier Expeditie , fpeciaal binnen den bepaalden tyd attacheerden, en waarover door de gezegde Officieren niet kon worden geoordeeld, niet goedgevonden hadden, dat dezelve daarom zcu worden nagelaaten.

Dat Heeren Gecommitteerden dan uit al het voorenftaande vermeend hadden, niet anders te kunnen belluiten , dan dat, daar de ftaat der Victualie met geen grond onder de by Hun Hoog Mogende Refolutie vermelde onvoorziene toevallen kon worden gefteld (waarom echter alleen de Expeditie naar Biest vermogt te worden nagelaaten) en 'er eene zeer plaufibele mogelykheid exreerde , om dien Togt te kunnen onderneemen ; dezelve dus , om den gezegden ftaat der Victualie, even weinig , als om de overige bygebragte defecten, nagelaaten moest of behoefde te worden.

Dat by al het tot hier toe verhandelde als nu, zo fuccintt doerilyk. onderzocht zynde, of, en in hoe verre, de Scheepen tot de Expeditie naar &est geordonneerd, in de onderfcheidene voorge-

Sluiten