Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

july, STAAT EN OORLOG. 1785. 313

veele arficulen , in October aangebragt wordt, even weinig eene wettige verontfchuldiging oplevert, om de Scheepen tegens dien tyd geheel onvoorzien te laaten; dewyl, wel is waar, de nieuwe Victualie in veele opzichten beter , en daarom altoos , wanneer zulks gevoegelyk kan gefchieden, preferabel is; maar in die prasferen» tie nimmer zoo veel gewigt behoord te worden gefteld, dat daarom alleen de victualiëertyd, en bygevolg ook het employ der Scheepen, flechts tot een half jaar zou moeten worden gereitringeerd , en het geheele Plan van Equipage , 't welk , op den voorflag der Gecommitteerdens uit de Admiraliteits Collegien zelven (volgens den eigen inhoud des Berichts van de Admiraliteit te Amfterdam) aan H. H. Mog. op den 1 February 1782 gedaan, op een geheel jaar bepaald was, uit het oog verlooren: zynde ook, waarfchynlyk om die en foortgelyke gevaarlyke misvattingen voortekomen , door H. H. Mog., by de luïlruftie , op den 20 October 1703 gearrefteerd , wel uitdrukkelyk bepaald , dat de Scheepen altyd voor drie maanden van Victualie en voor zeven weeken van water, bier en brandhout moeten voorzien gehouden worden: welke bepaling , als door de natuur der zaak, vooral wederom in tyd van voortduurende O >rlog, ten hoogften gebillykt wordende, ook vo k de Admiraliteits Collegien tot een heilzaamen re gel moest verftrekken, om het nuttig Óógmerk derzelve, in het reguleéren der victualietyd voor hunne Scheepen, ten allen tyde indachtig te zyn ; terwyl volgens dezen regel dus de revictualieering niet eerst op den 3 October , maar uiterlyk in het begin van Augustus, had behooren te zyn geordonneerd.

Dat uit deze gedaane opgaaf van het verrichte der refpective Admiraliteits Collegien, ten aanzien van de voorziening der Scheepen , tot de Expeditie naar Brest gedefpicieerd ? nu ge. bleeken zynde, dat ieder der gemelde AdmiraliV 5 teits

Sluiten