Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3i6 july, ZAAKEN VAN

1785.

daglicht te moeten voordellen , waar in zy in gemoede begreepen hadden , dat dezelven moeiten worden befchouwd : voor het overige de óeflisfing daar over met allen eerbied aan de Hooge Bondgenooten zeiven overlaatende.

Dat dan tot het onderzoek der evengemelde generaale directie van den Heer Admiraal Generaal nu moetende worden overgegaan , het aaii Heeren Gecommitteerden was voorgekomen , dat, alzoo Zyne Hoogheid bet employ der Vloot, geduurende den jaare 1782, goedgevonden had, alleen te bppaalen tot de zogenaamde Krygsoperatien, voortvloeyende uit het Concert, met'den Heer Awbasfadeur van Frahkryk gemaakt, en Hoogdezelve, veronderftellende, dat de Scheepen in het laatst van October zouden worden or^re'egd , het dtarom onnoodig ieheen gekeurd te In bben , dezelven verder , dan tot den eerften No^em^er , voorzien te houden; hier aan , in de ^erfte plaars, te attiibuceren was, dat de orders tot die voorziening zich, in plaats van over het geheele jaar der Equipage, niet vêrd •, dan Hechts tot den eerften November, bepaald hadden.

Dat men ah hans niet anders dan in dit begrip kon verfeeren, wanneer men , het meergemelde Vervolg der Memorie van Z. H. inziende, daar in gepoferd vindt, (7) dat de Scheepen van al het nodige voorzien waren tot den dienst, tot welken zy, naar alle waarfchynelykheid, zouden moeten geëmpioyeerd zvtrdeh; welk waarfchynlyk employ even te vooren, by die zeilde Memorie, en nog breedvoeriger by de Eluciiaden op de Bedenkingen, door Heeren Gecommitteerden aan Z. H. voorgefteld, wordt opgegeeven te zyn, de nakoming van het Concert der Operatien , met den Ambasfadeur van Frankryk gereguleerd ; waar omtrent de weder.

zyd-

(f) P«?. 33-

(») Zie ElucidatienvanZ.il. op de eerde Bedenking.

Sluiten