Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

july, STAAT EN OORLOG. 1785. 319

toe vereischt wordende , te prxlreeren ; maar dat hier uit nimmer moest volgen, dat die voorziening daarom alleen tot dien tyd, namelyk het laatfle van October , en abfolut niet verder, moest worden geërtendeerd, en dat 'er geenerlei andere dienlten van de Scheepen konden ge. vorderd worden , waartoe eene meerdere voorziening noodig was; terwyl het de Concert ageeren met Frankryk geenzins medebragt eene bepaaling , dat, met het volvoeren der voorge. Relde Operatien , juist het voeren van den Oorlog in de Noordzee zoude eindigen , waar omtrent niets vooraf kon bepaald worden, als van veele voorkomende omftandigheden , en teffens ook van die Mogentheid afhangende, waar medé de Republiek in Oorlog was, en die, door het ondernemen van hoftiliteiten, dezelve ligtelyk in het laatst van Oétober had kunnen noodzaaken, om na den tyd, tot het voeren van den Oorlog in de Noordzee bepaald, tot haare eigene verdediging van de voorhanden zynde Scheepsmacht een allernoodigst gebruik te maaken; gelyk 'er ook in Oorlogstyd geduurig gelegenheid kon gebooren worden , om den dienst der Schepen tot zulke gewigtige oogmerken te voide;en, welken juist niet altyd van het faizon afhangelyk zouden kunnen worden gemaakt.

Ten tweeden: dat door de gegeevene Elucidatien op de Bedenking , (0) behelzende , dat de Scheipen door de order zelve om te viciuaHeeren tot primo November niet konden geoordeeld worden , volkoomen genoeg voorzien te zyn geweest , om tot het einde van de met Frankryk gereguleerde Campagne dienst te doen, als zynde het altoos inet gevaar verzeld , dac men de Scheepen, juist tot den laatften dag der Viétualietyd toe, in Zee zoude houden, en dat

de.

(♦) Zie eerfte Bedenking en de Elucidatien op dezelve.

Sluiten