Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

32o july, ZAAKEN VAN iffy.

dezelven dus door die zoo nauw bepaalde voor* ziening nier gevoegelyk zelfs tot dat einde gefchikt waren ; die Bedenking niet volleedjg is opgelost , nog Cgetyk by de Elucidatien gezegd worat) de vrees van gevaar weggenomen , om dat van achteren gebleeken zou zyn , dat de voorgeftelde verrichtingen zyn geëxecuteerd; want dat deze geallegueerde uitflag , welke van te vooren onbekend was , en die ook zeer mogelyk anders had kunnen geweest zyn, zodanig dat de Scheepen tot het laatfle toe in Zee hadden moeten blyven , even daarom de geopperde zwarigheid in het algemeen onbeantwoord laat.

Dat hier nog bykomt, dat het uit die zelfde Elucidatien op een andere plaats Qp~) mede confteert, dat de voorziening tot primo November, zelfs tot het uitvoeren der voorgeftelde eir.dens, onvolleedig was; vermits de Schout by Nacht van Kinsbergen, wanneer hy, volgens den voorflag, door den Vice-Admiraal Hartfinck en hem zeiven , by Misüve van den 17 September aan Z. H. gedaan , en door Z. H., by refcriptie van den 19 daar aan , geapprobeerd, met een klein Esquader , beftaande in Scheepen van 50 Stukken en Fregatten , zullende uitzeilen , om de Convoyen ujt Dronthtim en de Oostzee af te haaien , (zynde dit een fpeciaal gedeelte der voorgeftelde verrichtingen) daar in , door aanhoudende en harde Weste Winden verhinderd wierd, zich verpligt heeft gevonden, om, vóór het onderneemen van dien Togt, op den co September van den Vice-Admiraal Hartfinck, voor vier maanden, Victualie te vraagen ; da.s zonder welke te kunnen afwagten , de voorn. Schout by Nacht op den 12 October in Zee gegaan zynde, genoodzaakt is geweest de Victualie uit de in Texel bJyvende Scheepeu overterieemen.

Dat

(/>) Zie E!uc'dr.tïen op de 3 Bedenking.

Sluiten