Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jbly, STAAT EN OORLOG. 1785. 3»7

ken fpoed alle middelen in 't werk te Rellen, welken de tyd en omftandigheden eenigzins toelieten , ten einde de Scheepen , juist niet bepaald voor vier maanden, maar Hechts zoo veel, en van waar, het te bekomen ware, te voorzien ; en anderdeels mede door eene , direct na het uitgebragte Rapport, op den 25 September gegeeven nauwkeurige informatie van htt waare doelwit der ophanden zynde Expeditie, en in 'c byzonder van den uiterlyken tyd, tot de uitvoering daar van gefchikt.

Dat het ondertusfchen deze zelfde aanfchryving aan den Vice-Admiraal Hartfinck van den 30 September was, op grond van weike, by de beantwoording (in dato 29 October 1782) der Misüve van de Heeren Staaten van Friesland aan Z. H., was gebouwd de verzekering, dat, zoo 'er in *t voorzien der Scheepen, hangen te H. H. Mog. deliberatien, eenig verzuim of nalaatigheii mogt hebben plaats gehad , tor tegen de inteniie en herhaalde ordres van Z. H. z <a~ de zvn aangegaan, naardien HoogdezJve zelfs ook nog , hangende H. H Mog. deliberatien , den commandeerenden Officier had verwittigd van de mogelykheid, die 'er was, dat zoodanig detachement zoude worden geordonneerd, met bygevoegden last, om te zorgen, in dat geval, dezelve promptelyk te kunnen pareertn : op al het welke , by eene confrontatie dezer Misfive met een toedracht der zaak zelve, misfehim, hier en daar , wel eenige aanmerkingen zouden kunnen vallen; dan waar op Hoeren Gecommitteerden zich by dit Rapport liefst niet veruer zouden inlaaten.

Dat het wyders mede eene byzondere opmerking verdiende, dat by de ordres, welken Z. H., daadelyk na het arresteeren d-r Refolutie van H. H. Mog. op den 3 October , aan de Vice-Admiraalen Hartfinck en van Byland depecheerde, waar van in het V«rvolg der aangeX4 fcaal*

Sluiten