Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jtffer, STAAT EN OORLOG. 1785. SOS

y*« ««fff, gereed te zyn tot zoodanige

militaire operatien, als , naar voorkomende geleesenheden, geconfidereerd den iubfideerenden Oorlog, van dezelven mogt worden gevorderd: als mede dat, de voorziening met de noodige Victualie hiertoe ook in 't byzonder be¬

hoorende, het van zelve (prak, dat de bcheepen , zullen zy tot het doen van militaire operatien, zoo als in Osrlogsryd vereischt wordt, gereed worden gehouden , altoos met zekeren voorraad daarvan moeten zyn voorzien, of voor den dienst geheel onnut zouden worden: weshalven (r) dan ook de Commandant van een Vloot hier omtrent niet onverfcbillig kon zyn, maar dat, vóór het einde der Viclualietyd , by tyds moetende gezorgd worden, dat de Officieren, wegens de nadere iuneeming van Victualie, in 't zekere zyn, die zorg bepaildelyk aan zoodanig een Commandant incumbeerde.

Dat, van den roeergedachten V. A. informatie trerequireerd zvnde (;) nopens eenen vasten regel in den Zeedienst, met betrekking tot den tyd , voor welken in Oorlogstyd de Scheepen altoos ten minden moeten voorzien gehouden Worden; dezelve zich wel had gerefereerd toe de hier vooren aangehaalde en alleszins heilzaame Inftructie op de Oeconomie van 's Lands Vloot , in dato 20 Oaooer 1703, (/) volgens welke de Scheepen altoos voor zeven weeken van Water &c. , en voor drie maanden van Viétualie , moeten voorzien zyn , doch dat hy daar en tegen, («) wanneer hem naderhand het ftrydige van dezen regel , met den daade'yben gebrekkelyken (laat van de voorziening derSche. ren , onder het oog gebragt wierd , wederom

die

($*) Verhoor V. A. Hartfinck No. 5. Art. 2 en 3. (r) lbid. Ar. 6, 8 en 9. (s) lbid. Art. 4.

f>) Recueil van Zeezaaken , 3 Deel, pag. 287. (u) Verhoor V. A. Hartfiack No. 9. Art. 7^en 3.

Sluiten