Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

340 jcly, ZAAKEN VAN 1785.

pligt meende te zyn, (b) om of aan H. H. Mog., of aan de Admiraliteits-Collegien, of aan den Admiraal Generaal, van zyne bevinding deswegens by tyds kennis te geeven , en nadere orders te vraagen, maar alleen dacht, de orders van de Admiraliteiten te moeten afwagten; offchoon hy, des niettegenftaande, (V) op den 19 Augustus bevel gegeeven had, om de Scheepen , welken maar tot nltimo September order hadden , om te victualieeren, nog voor ééne maand te voorzien : welke voorziening hy echter voor geen langer tyd had durven doen uitftrekken, (d) om dat hy geene orders van de Admiraliteiten had, en ook dacht, dat de Scheepen tegens dien tyd zouden worden opgelegd; in welk geval het veel nuttiger voor de Equipage was , dezelven met nieuwe Victualie te voorzien: hebbende hy evenwel, wanneer de Schout by Nacht van Kinsbergen hem te kennen had geaeeven, dat, daar de Scheepen, met welken hy S. b. Nacht ftond uirezeilen, flechrs voor vier weeken met Victualie voorzien waren, hy in ongelegenheid zou kunnen geraaken , als zullende genoodzaakt weezen , wanneer de Victualie, tot op i| dagen na, geconfirmeerd zoude zyn, eene Rheede te zoeker ; daarom , by Mislives (e) van den 26 en 29 September 1782, aan Z. H. voorgedaan, om de Scheepen, byzonder die van Amfterdam , nog voor eenige maanden te victualieeren ; het zelfde mede aan het Collegie ter Admiraliteit aldaar, by Misfive van den gezegden 26 September, proponeerende : waar op hy den 30 September van Z, H. order had bekomen, om de Scheepen voor vier maanden te revieluilieeren, en op den 5 October een andere order van 'c gezegde Admirali-

teits-

(Z>) Verhoor V. A. Hartfinck, Art. 6.

(c) Idem No. 6. A:t. 1.

(d) Idem No. 9. Art. 8.

(e) Idem No. 4. Art. 7.

Sluiten