Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

345 Jüly, ZAAKEN VAN

wanneer men de algetneene inftaafhouding der Scheepen nagaat, vooral in tyd van Ojrlog, t^n uiterlten gevvigtig te zyn; en dat het, daarom, onbegrypelyk moest voorkomen, hoe een Commandant der Vloot zich buiten de verpdgting had kunnen reekenen , om op de hei Helling van zulke esfentieele defecten met allen ernst bedacht te zyn; of van zich heeft kunnen verkrygen , zoodanige Scheepen gefchikt te mogen verklaaren , onder anderen tot een kruistogt in de Noordzee; alwaar zy of niet noodig waren, ingevalle 'er zich geene vyandelyke Scheepen be. vonden; of, wanneer zy die daadelyk mogten ontmoeten, in cas dezelven fuperieur waren, door de onmogelykheid van ontwyken, aan een onvermydelyk gevaar zouden zyn blootgefteld; terwyl zy , zoo die vyandelyke magt inferieur was , by gebrek van de vereischte fnelheid, daar tegens niets konden verrichten.

Dat , wel is waar , de Vice-Admiraal Hartfinck het tegeriftrydige zyner opgaven, hier omtrent, door nadere txpücatien had willen wegneemen , met aan te merken , (r) dat het behoud der Ocst-Indifche Scheepen en van het Convoy nit de Oostzee van zeer gioote aangeleegenheid was, en dat daar voor de difficuiteiten moeiten wyken , en veel gewaagd Worden ; zoo dat, in cas van vyandelyke ontmoetingen, 't welk, volgens de berichten van dién tyd, niet onmogelyk W3S , met de Scheepen, ai wat moge yk was, moest gedaan worden &c; dan dat met dir, misfehien in zich zelden gegrond, raifonnimer.t, de ftrydig^eid der gezegde opgaven zeiven geenszirs wordt opgelost: terwyl, in allen gevalle , die opgaaf nooit anders dan volgens de exacte waarheid behoorde te gefchieden, moetende het gewigt en de noodzaak elykheid der operatien zekerlyk dikwyls de zwaarigheden

over-

(r) Verhoor V. A. Hanfinck, No. 29. Art. 3.

Sluiten