Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

352 july, ZAAKEN VAN 1785.

behoeven onderrigt te zyn ; terwyl het ook tegen over deze gemaakte allegatie , en om de waardy daarvan nader te leeren kennen , een byzondere aanmerking verdient, dat in de voorfz. informatie van Z. H. zelfs geen order van geheimhouding, ten aanzien der commandeerende Officieren, in 't geheel lag opgefloten. >

Dat derhalven het gedrag van hem Commandant in dezen al mede niet volledig had kunnen worden gebillykt ; daar hy in allen ge/alle had kunnen en moeten begrypen , dat, indien het de intentie van Z. H. geweest ware, om niets anders , dan de • orders tot revictualieering te doen uit^eeven, Hoogdezelve hem nopens de waarfcbynlykheid eener aanltaande Expeditie naar Brest, met opgave van de SchSepen, («) daar toe te employeeren , niets had behoeven te melden ; maar-dat, deze bygevoegde informatie iets moerende betekenen, hy zie1! daardoor aangei'poord had kunnen en moeten rekenen tot alles , wat of door middel van tydige waarfchouwing, of anderzins , voor zoo veel van hem afhing, kon in 't werk gefteld worden , om de executie der aanltaande orders van H. H. Mog. te bevorderen.

. Dat, met relatie tot het geen de Commandant der Vloot, ten aanzien der Expeditie naar Brest, heeft venigt, of had behooren te verrigten , ter dezer plaats , om by de order van tyd te blyven , moest worden gereflecteerd, dat onder de zorgen , welken hy, na van de apparentie der by H. H. Mog. te neemene Refolutie geïnformeerd te zyn, verpligt was, aantewenden, om de executie daarvaan, cafu quo, te faciliteeren, onder anderen begreepen was , dat hy de commandeerende Officieren van de Scheepen, daartoe gedespicieerd, zoo al niet daarvan behoorde te vtrwittigeu , immers dezelven moest by der

hand

(a) Zie Ve:\olg der Memorie van Z. II, pag. 26.

Sluiten