Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

july, STAAT EN OORLOG. 1785. 359

aan zyne onderhoorige Officieren zoude geeven, dan wanneer hy, alle zwarigheden overwogen hebbende , overtuigd was, dat dezelve ordies uitvoerlyk waren.

Dan dat hier op wederom te remarqueeren viel , dat de bevoegdheid van een commandeerend Officier, tot het voordraagen van zwaiigheden, in allen gevalle alleen da» te pas komt, wanneer hy met grond veronderftellen kan, dat die zwarigheden ter plaatfe , van waar hy zyne ordres ontvangen heeft, niet bekend of overwogen geweest zyn, maar dat, in het voorhanden zynde geval , de ongerymdheid der fuppofitie, als of H. H. Mog. van den ftaat der Scheepen en derzelver Victualie , by Hoogstderzelver deliberatien over deeze Expeditie, onbewust zouden geweest zyn, bereids .zynde aangetoond; de V. A. Hartfinck in dit fpeciaal geval dierhalven niet gereekend kon worden bevoegd te zyn geweest , om die zwarigheden nader voor te draagen, vooral, daar juist door dezen overtolligen voordragt de volvoering zyner ontvangen ordres, binnen den tyd, waar van de executie dier ordres vo'ftrekt dependeerde , onmogelyk gemaakt wierd.

Dat, wel is waar, de Commandant der Vloot over deeze Expeditie door H. H. Mog. niet was geraadpleegd , het geen ook door Z. H. , by Hoogdc-szdfs gegeevene Elucidatien (r) geremarqueerd .was , by het beraamen van Expeditien van aangeleegenheid, anders doorgaans gebruikelyk te zyn ; dan dat hier omtrent eens vooral moest worden aangemerkt, dat, uit zodanig een gebruik, geenszins kan worden afgeleid eene directe noodzaakelykheid tot zulk eene voorafgaande raadpleeging in alle gevallen.

Dat ook H. H. Mog., fchoon daar toe nimmer verpligt zynde, wel de faculteit hebben,

om,

(r) Vide Elucidatie» van Z. H. op de 6 Bedenking, Z 4

Sluiten