Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jan. STAAT EN OORLOG. 178& 5

pagting van 's Lands Middelen zy met de Bakkers van 't platte Land mogen worden gelyk gedeld.

Hier by is gevoegd een verzoek, dat de jaarlykfche Vette Beesten - Markt weder in de Stad worde gehouden, zo als voorheen gebruikelyk is geweest.

E. Behelst.

1. Een voordel, dat de Procesfen fpoediger mogen worden afgedaan.

2. Dat aan de Procureurs en Advocaaten het aanrieemen van kwaade zaakéh worde verbooden , op de boete van honderd Guldens aan de Armen , voor de eeifte maal , en dat, zo zulks ten derden maale gefchiede, hun de Balie ontzegd worde.

3. Dat geen Procureur of Advocaat, wanneer hy de eene parthy bedient, de andere parthy met zyn Aivys zal mogen dienen, veel minder, dat hy van de eene parthy bedankt wordende , de andere zal moogen bedienen , 't zy met Advys of in Conferentien, of hoe ook genaamd, op eene boete van twee honderd Gudens of de Balie ontzegd; wordende tevens geklaagd,, dat zulks door baatzuchtige praftizyns wat al te veel gefchiedt.

4. Dat geen Burgerm°.efter of Gemeensman verkiesbaar moge zyn , die te vooren daarom gefolliciteerd heeft.

F. Behelst de volgende Confideratien.

1. Of 't niet van 'c grootde belang zoude zyn , dat de Burger-Commisfie, voor en aleer met de Magidraat te handelen , in derzelver aangenomen qualiteit erkend wierd.

2. Of niet behoorde afgefchaft te worden en zelfs verboden de belofte van Secretesfe, welke de nieuwe aankomende Gemeensluiden , door een willekeurig gebruik , moeten doen, om geheim te zullen houden de Poinften, waar over in de Gezwooren Gemeente word gedelibereerd , 't verhandelde des wegens , ten minden zo lang daar over niet finaal gerefolveerd is, voorts ook de inbrengen en de advifen der byzondere Leden?

A 3 3- Of

Sluiten