Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6 jan. ZAAKEN VAN 1786.

3. Of het niet noodzakelyk zoude zyn, dat de Burger-Commisfie, voor en aleer dezelve met de MagiItraat of derzelver Gecommitteerden over redres in 't een of ander confereerde , voorloopig door de Magiftraat wegens den, waaren aart dier zaaken wierd onderricht, om met te beter fucces haar werk te kunnen uitvoeren , en geen voorwerp van befpotting te worden.

Tot een voorbeeld hier van word genomen het on. langs door de Burgery ingeleverde Request, om zo wel Kinderen van kleine als die van groote Burgers in 'c Weeshuis aan te neemen;0by welke gelegenheid veeie Leden der Regeering to: eene volkomen kennis van den Staat van dat Huis zyn geraakt, waar van zy derhalven aan de Burger-Commisfie opening behoorden te geeven, of dat haar anders toegang tot die zelfde Stukken, waar uit de Heeren den (laat van het huis hebben leeren kennen, moest gegund worden.

4. Daar volgens 't Stads-Recht de Scheepen- en R.i«ds-Plaats, als mede de Gemeenmans-Plaats beichouwd worden als eene groote last, om welke te helpen dragen, iemand, die zulks weigerde, zou mogen vervolgd en hem de inwooning deezer Stad ontzegd worden; en daar tot op deezen tyd de lasten daar van noch ook de voordeelen , op geene wettige wyze althans, zyn verminderd, hoe het dan toekomt, dat gemelde plaatzen thans als zeer begeerlyk , ja als waaren zy voor het levensbeflaan noodwendig, worden gefolliciteerd ; ja wat meer is, dat men insgelyks om liryd dingt naar Proviforaten van Godshuizen , en allerhande moeite doet, om van kleiner, als dat van 'c Weeshuis, tot grooter , gelyk dat van 'c groote Gssfhuis op te klimmen; en word uit dien hoofde de Burger-Commislie gerecommandeerd te onderzoeken naar de reedenen van die veranderde denkwyze, om in gevalle nadeelige inkruipzelen hier van de oorzaak mogten zyn, dezelve dan te helpen uiiroeien; of anders , zo die verandering aan de befchaaving der denkbeelden is toe te fchryven, zonder dat daar uit eemg nadeel voor den Burgerllaat voortvloeit, dat dan, tot voorkooming van fpotterny over gemelde Wet, by de Magiftraat op eene vernietiging of verklaanng van dejgelve worde aangedrongen, 5« Of

Sluiten