Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8 jan. 2AAKEN VAN

in eenige Bediening by een Vorst of Vorftin geplaatst zyn. •

3. Dat Staats- en Stads-Refolutien, die by meerderheid van Stemmen genomen zyn, ook niet door meerderheid van Stemmen kunnen vernietigd worden.

4. Dat Burgers en Ingezetenen deezer Stad ook vooï Heeren Gedeputeerden kunnen te recht gefield worden.

5. Dat noch door geene wet bepaald is, dat de Procesfen over binnenlandfche zaaken , binnen den tyd van een jaar en zes weeken, moeften afgedaan zyn.

H. Behelst de volgende Poinften.

i. Dat Zyne Hoogheid zich niet behoorde te bemoeien met het aanftellen der Regeeringen in de Steden, enz.

2. Dat het begeeven van Drost-Richter en Schout.Ambren, nevens andere Bedieningen behooren te ftaan aan Ridderfchap en Steden.

3. Dat de Commisfien zullen worden begeven door Ridderfchap en Steden , ieder in den haaren, zonder eenige fplitzinge.

4. Dat de naam van Zyne Hoogheid uit alle Gerechtelyke Aften ten platten Lande moet gelaaten worden, dewyl dit een teken van Sóuvereiniteit is.

5. Dat de Ridderfchap buiten alle confumtien moet zyn, en dns 's Lands Lasten op gelyken voet dragen als de Burgers in de Steden ; als meede, dat alle vryingen van Hoorngeld, Gezaay, enz. niet meer plaats inoeten hebben.

6. Dat de kleine Steden in haare Privilegiën, die zy kunnen aantoonen, moeten herfteld worden.

7. Dat alle Bakkers, Herbergiers en Slagers ten plat. ren Lande net als de Burgers'in de Steden met 's Lands Impost moeten bezwaard worden, omtrent hun debiet in de Negotie.

8 Dat alle voorkomende zaaken op ordinaire en ex\ traordinaire Landsdagen aanftonds ter deliberatie moeten gebragt worden , al zyn dezelve op de poinften ym uitfehryving niet gefpecifkeerd; echter onder deeze referve, dat aan Gecommitteerden uit de Steden behoorlyk tyd worde gegeeven , om de Refolutien van hunne Committenten daar op te vragen.

p. Dat

Sluiten