Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fAN. STAAT EN OORLOG. 1786. §

9. Dat alle Burgeren en Ingezetenen voortaan niet naar vreemde, maar naar Vaderlandfche Wetten behooren geregeerd te worden.

1. Dat aan alle Profesforen, die 'er reeds zyn', en'ei in 't vervolg zullen beroepen worden, het groote Burger-Recht voor hun zeiven en voor hunne Kinderen, die zy mede brengen, moet worden gegeeven, al« mede , dat de Profesforen en Studenten in hunne Voorrechten en Privilegiën mogen worden herfteld; alles ingevolge Refolutie van de Magiftraat van den 23 De. cember IÓ30; — dat ook aan de Predikanten, Rector en PiEeceptoren, die op het volle Burger-Recht beroe« pen zyn,'het zelve voor hun en hunne Kinderen, die zy mede brengen, moet gegeeven worden.

2. Dat in het vervolg geene Bedieningen moeten gegeeven worden , dan aan Burgers, of die ten minden eenige Jaaren Burgers zyn geweest.

I. Beklag van den Makelaar Willemftn, over de interpretatie van den 17 Attikel zyner Inltruétie , waar coor hy meent in zyn Recht benadeeld te zyn.

K. Bedenkingen van een klein Burger. Of het niet dienftig zou zyn , Jaarlyks twee Leden uit de Magiftraat , en vier uit de Gezwooren Gemeente te doen a'fraan , die na verloop van zes Jaaren weêr kiesbaar zouden zyn ? Dat om de fchaarsheid van kundige Re. genten , welke daar uit zoude kunnen gevreesd worden , voor te komen, men de Regeerings-Leden met een vierde gedeelte zou kunnen vermindeten , in dier voegen , dat geduurende de 4 eerde Jaaren een MagiiHaats-Perfoon en vier Leden van de Gemeente vergeetèn werden. Hier by zoude kunnen bepaald worden , dat Ambtenaaren, die hunne daaden voor de Regeering moeien verantwoorden, niet kiesbaar waren, of by het fcekoomen van eene Bediening de Regeering moesten wederleggen. — Of het ook niet voor de Finantien der Stad heilzaam zou zyn , dat 'er een Rentmeefter wierd aargefteld, om te betaalen de Renten, welke nu itooi de Agten-Kamer, Ostagi-Kamer en Nieuwe-KaBier voldaan worden; als mede een Over-Rentmeefier A 5 of

Sluiten