Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

14. jan. ZAAKEN VAN i786J

voor hoofd hunne Stemmen uitbrengen. [Z'e M. 9,] r. Dat de Jonkers niet, gelyk te Zwol plaats heek, uit de Regeering deezer Stad zyn uitgeflooten. [A.12.]

6. Dat de verkooren Gemeensluiden eene belofte van geheimhouding moeten doen. [F. 2.]

7. Dat de Graaden van Bloedverwandfchap en Affiniteit in de Regeering deezer Stad niet genoeg bepaald zyn. [Zie M- it.]

8. Dat tot Burgermeefters kunnen gekooren worden zulken , die daar om gefolliciteerd nebben. [E. 4.] In dit zelfde Art. word ook van de follicitatien der Gemeenslieden gewag gemaakt; doch de Ondergeteekenden verwachten , dat voordaan de wyze van Gemeenslieden te kiezen , namelyk door de Burgery, zodaanig zal ingericht worden , dat follicitatien onmogelyk zyn.

9. Dat Ambten en Bedieningen kunnen begeeven worden aan'Vreemdelingen, die nog geen behoorlyken tyd als gezeeten Burgers in deeae Stad heb oen gewoond. [M. 21.]

10. Dat onder de overige Ambten in deeze Stad ook de Secretariaaten by tourbeurten worden begeeven. [M. 20.]

tl. D.it tot nog toe aan eene Commisfie uit de Burgery geene opening van Stads Financien is gegeeven. [M. 16.]

12. Dat 'er geene Burger-Commisfie onder behoorlyke bepaalingen legaal is vastgefteld. [M. Ij.]

13. Dat de onbepaalde Vryheid der Drukpers door geene Wet is bevestigd. [M. 23.]

14. Dat de befluiten , die door Meerderheid van Stemmen genoomen zyn , niet dan met eenpaarigheid van Stemmen vernietigd worden, [G. 3 ] zynde de Ondergeteekende van oordeel, dat eea befluit met Meerderheid van Stemmen behoorde veranderd te worden.

15. Het Bezwaar [M. 13.] dat by de Magiftraat, die de helft der reclvwyzende en uitvoerende Magt heeft , komt den ündergeteekenden een gewigtig poincf van fpeculatie voor, 't welk zy, zonder daar over een beflisfend oordeel te vellen , ter ferieufe Deliberatie opdraagen. B. Be-

Sluiten