Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

j6 jan. ZAAKEN VAN

i?86.

plaats vinden, om welke men, niet lang geleeden, ee« ne dergelyke bepaaling voor de Leden der Gezwoóren Gemeente heeft gemaakt.

2. Het voorftel Letter H. betrekkelyk de Stad Deventer.

ï. Om aan Profesforen, Predikanten, Rector enPraj. ceptooren, niet alleen voor hun zeiven, maar ook voor hunne Kinders, die zy medebrengen, het Burger-Recht te fchenken, wordt van deu Ondergeteekenden allerbil' lykst geoordeeld.

3. Het voorftel E. I. en G. 5. , om de Procesfen fpoediger af te doen, denken de Ondergeteekenden, dat ook wel in overweeging mag worden genoomen; geevende tevens in bedenking, of men niet ten eenigen tyde eene nieuwe Proces-Ordonnantie dienende te maa» ken, waar by de Procesfen verkort en de Chicanes der Advokaaten belet wierden.

4. Wat betreft het Adres der Roornschgezinden , Letter B. , gaarne zouden de Ondergeteekenden het regtmaatig verzoek van deeze hunne Mede-Ingezeetenen voor zich zeiven, met allen aandrang willen onderfteuiien ; dan de plaatzelyke omftandigheden weerhouden hen zulks te doen , wenfchende van harten, dat fpoedig een meer verlichte tyd van zelfs dat mooge uitwerken, 't welk nu te onderneemen hagchelyk moet gerekent worden. Geenszins echter fchroomen de Onder< geteekenden als hun bezwaar mede over te neemen,

Dat van Letter M. 7. daar in beftaande, dat den Roomschgezinden , by het trouwen met Gereformeerden , een Eed van verplichting over de wyze der opvoeding hunner Kinderen , en over de zamenwoonina; met de Wederhelft, wordt afgevorderd , als mede d; t den Roomfchen Priefter de vrye toegang by Delinquauten , tot hunne Kerk behoorende , Wordt geweigerd, zelfs durven de Ondergeteekenden wel als eene becenking opgeeven , of men niet, ongeprtejudicieerd dê Rechten der Gilden, hen tot het Burger-Recht zou kunnen admitteeren.

5. Het voorftel L. 1. , om elk Burger , op ftraffe van het Burgei-Recht voor zich en zyne Kinderen te verliezen , te beletten, dat hy zyn Recht tot de S'a.Js

Wet-

Sluiten