Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i8 jan. ZAAKEN VAN 17E6.

zal ontworpen, en een behoorlyken tyd ter onderzoek aan de Burgery worden voorgelegd; en vervolgens ter Vergadering van Ridderfchap en Steden worden aangedrongen, dat ook de Provinciaale Bezwaaren ten fpoedigften redres erlangen.

„ Verklaaren eindelyk de Ondergeteekenden, dat zy „ door hunne bedenkingen en byzondere Bezwaaren, „ die zy alleenlyk uit hoofde van den inhoud der Pu„ blicatie zich verpligt vonden te moeten maaken en „ inleveren, op geenerhande wyze aan de Deliberatien „ van de Commisfie uit Raad en Meente eenige paa„ len willen gefield hebben, noch ook aan hunne Gom„ mittenten de vryheid beneemen, om over die Be„ zwaaren, welke zy Ondergeteekenden meenden thans ,, te moeten voorbygaan , zich nader te adresfeeren; „ nog ten laatften iemand, wie hy ook zy, in zyne vermeende Rechten prsjudicieeren. Onder deeze s, bepaaling maaken de Ondergeteekenden geene zwaa* righeid dit Rapport eigenhandig te ondertekenen.

(Was get.)

ANf HONY VAN NEE. JAN VAN DER HAAR. JAN VUNDERINK. GERRIT BOLTE. JAN LAMBERTSZ NZ. Mr. T. A. VAN DER MARCK,

herm bosscha.

GERRIT SCHIMMELPENNING. HENDRIK BRILMAN. HENDRIK TEN HENGEL, JAN HISSINK. BERNARDOS ALBERTS.'

1L

Sluiten