Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

20 jan. ZAAKEN VAN i?8«.

tineen in dezen voorgaan en verzeilen? Wy fidderen in het uitbreiden dezer denkbeelden: is niet om de rand der Keurhoed, uit welke 5 Uwer de zwarte Keur. bonen getrokken hebben, gefchreven: dat het groot/te bewys der Fryheid is, na eigen wetten te leven i is het niet uit hoofde van die eigen wetten, dat uwen vryen keur van de vroegfte tyden af gerekend is een der beste Plegtankers en Waarborgen onzer Vryheid? en zullen wy daaraan zien tornen, en ftille zyn? neen Ed. Achtb. Heeren» een regtgeaard Burger dezer vrye btad kan en mag niet onverfchillig zyn omtrent zyne geheiligde, zoo duur verkregen, en onvervreembare Voorregten; en daarom is het, dat wy de vryheid neemen, Ons aan U Ed. Achtb.als onze byzondere Vertegenwoordigers , aan wien onze belangens vooral zyn vertrouwd, te wenden, met ernftig verzoek, dat U Ed. Achtb. deze onze Remonftrance met derzei ver gronden overwegen , en in zulke gewigtige gevallen dusdane maatregelen te nsemen , „ dat de vryheid der Keur „ nimmer zonder redegeving worde veranderd, en in ' dit prefente geval de beëdiging der gefubftttueerde „ Raadsheeren by provifie worde opgefcnort. M Waarna dan door een breeden Raads ^*™J™ volgenden morgen gearresteerd is, dat de Eedftaving der twee gefubltitueerde Raadsheeren, by provifie opgefchort zou zyn.

111.

Sluiten