Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sl jan. ZAAKEN VAN jfS6c

liet generaal, het zy die aan derzelver Huizen, hy zy in Godshuizen, worden begeef: des dat Diaconen of Armmeefteren derzelver Gerheentens aldaar op den voet van hun Edele Groot Mogende van den 8 December !785 , gehouden en verpligt zullen zyn, voortaan, te reekenen van den eerften January ijH6, en zoo vervolgens van jaar tot jaar, de aangeevihgen van Graa» nen voor hunne Armen , ten hunnen naame te doen, ën wyders de Vry-Cilletten daar toe gerioorende van den Gaarder van het Gemaal, waar onder een ieder behoort, te verzoeken op een behoorlyk Declaratoir door twee van hun onderteekenc , om daar op het Graan ter Molen te doen; en laat'ielyk , om, op het,, einde van ieder jaar, aan den Opziender var, het Zegel, een ieder onder zyn Reslbrt, op te geeven net getal der Hoofden , zoo biunen de G >dshuizen als Huisgezinnen daar buitïn bedeeld hordende, ten einde tegens de Conlbmrie- Doeken der Gaarders geconfronteert te worden, al het welk' door de refpeftive Opzienders jaarlyks zal moeren gebrast worden onder het oóg van de Heeren Gecommitteerde Raaden, met verzoek van approbatie op de reeds genotene vrydóm, en conrinuatie vari dien op den zelfden voet voor het volgende jaar, en zoo verder van jaar tot jaar; en eiudelyk dat al her zelve meede plaats zal hebben omtrent den Turf, jaadyks voor hunne Armen opge laan wordende; uur verdere authorifatie op de Heeren Gecommitteerde Raaden voor zoo veel de verdere executie iii deeze betreft, i..

Accordeert met de voorfz. Refölutien.

IV.

Sluiten