Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*H» JAN, ZAAKEN VAN i?8<ï.

eenige kleinigheid aan doen , veel min aan derzelver wel herbragte Privilegiën, Vry- en Geregtigheden eenige atteinte of prajuditie toebrengen , en daar dezelve uit kragte van het hier bovengemeld prasfcript wel gecommitteerd is om de rust en het vertrouwen binnen deeze Stad te her» ftellen , en daar toe met en benevens de Magijlraat de bekwaamfie middelen te helpen beraamen , maar geenzints (naar ons inzien) bevoegd is om , tegens het Advis van Collonellen en Capiteinen, tegen dat van de groote Krygsraad, buiten bewilliging van ons en tegen het gemani. festeerd gevoelen van een groot aantal onzer Medeburgeren, zoodanige eene totale disfolutie van deezer Stads-Schuttery in te voeren.

Veel minder kunnen wy van de a:quit. teit van U Ed. Gr. Achtb. verwagten,

dat U Ed. Gr. Achtb. ons zouden willen ontzetten van eene immemoriale posfesfie om te advifeeren in Ordonnantiën op de Burgerwagt £hoedanige eene concurrentie tot de gewigtigfte municipale keuren van ouds af by de Vroedfchap heeft plaats gehad) en even daar door verfcheide onzer Refolutien op het ftuk der Schuttery kragteloos maaken en buiten effeift Hellen.

Dan zoo zulks egter U Ed. Gr. Achtb. ferieufe intentie mogte zyn , vinden wy ons verpligt U Ed. Gr. Achtb. ernftig en rondborltig te declareeren, dat wy de Schuttery, die zonder ons advis en concurrentie mogte ^gecreëerd worden, niet zullen kunnen eikeunen , dat wy de te geevene demisfien aan Collonellen by ons aangefteld wordende, en aan Capiteinen, zoo uit den onze als uit Scheepensbank, ingevolge eene Ordonnantie op em Advis

ge-

Sluiten