Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jan. STAAT EN OORLOG. 1786. 43

gedaan , welke te compasfeeren zy met hei. geen. dezelve Heeren thans met de meerderheid van U Ed. Gr. Achtb. goedvinden te fuftineeren — doch naardien: men niet verkoozen heeft de redenen en gronden , in onze voorSge Misfive vervat, te beantwoorden, kunnen wy dieshalven voor als nog niets anders doen, dan by dezelve perfilTeeren, en voorts ons werk masken , om die gewigtige materie met alle fcrupuleufe attentie te wikken gia weegen, alvoorens over te gaan tot her -elpen neemen en ter uitvoer brengen, eener finale Refolutie; dit kunnen wy U Ed. Gr. Achtb. verzeekeren onze ferieufe en eenige intentie te zyn , ten einde ons nimmer een gegrond verwyt gedaan zal kunnen worden, dat wy oorzaak zouden zyn van gevolgen, waar uit een bron van verwarring en ongenoegen te verwagten zoude zyn : wy zullen dan _ nu ook even als by onze voorige refcriptie ons niet inlaaten in een onderzoek, of'er hier ter Steede eene meerdere connexie tusfchen de Vroedfchap en Weth plaats heeft of moet hebben dan in andere Steden dezer Provincie , en fpeciaal in het nabuurig Delft, waar de Vroedfchap nu onlangs heeft geconfirmeerd het geadvifeerde van haare 'Minifiers, dat de Vroedfchap en Wethouderfchap zyn twee van den anderen geheel en al independente Collo* gien.

Of het maaken van zommige Keuren door de Weth, met advis van de Vroedfchap niet maar alleen te pas komt en van ouds gepradifeerd is geworden, wanneer uit dezelve een nieuw >f meerder bezwaar dan bevoorens voor S ads Financiën zoude proflueeren (een domefticq- point, waar in wy niet verwagten ca ook niet zullen

toe-

Sluiten