Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jan. STAAT EN OORLOG, tjto. 47

nieuwe huishouding in dé Schutterye bianen de gemelde Stad zoude worden geintroduceert, maar dat men daar mede reeds zoo ver was gevordert, dat het Plan daar toe by welgemelde Hee. ren Commisfarisfen en eenige Leeden van de Wetrjouderfchap , in het gecombineert Collegie zoude zyn gereguleert en gearrefteert , mitsgaders , hoewel op eene willekeurige en illegale wyze door eene pretenfe meerderheid met zes Leden in het Collegie van de Weth , welke men , door het recufeeren quafi van twee Leden derzelve, op gantsch frivole pranexcen * had weeten te verkrygen , zoude zyn goedgekeurd, in zoo verre zelfs, dat de voorfz. nieuwe infteliing of reforme (volgens gerugten tot niets minder tendeerende, als tot een totale dislblutie der tegenwoordig fubfifteerende Schutterye) met preeritie en buiten kennis of advis van de Vroedfchap eerstdaags binnen de voorfz. Stad Raat te worden gepubliceert en in train gebragr.

Dat de Heeren hunne Principalen wel een en andermaal door vriendelyke demarches hadden getragt het zelve voor te komen, en geinfteerr, dat de redresfen en reformes, welke men nodig zoude vinden in de Schutterye te maaken, met advis van de Vroedfchap mogten worden gearrangeert , en daar toe by Heeren Burgemeefteren aanzoek gedaan , dan dat men aan dèzelven had te verftaan gegeeven,

Dat, terwyl in de Weth een Refolutie omtrent de Schutterye genomen was, Heeren Burgemeelteren niet konden afgaan, om dat votum in de gecombineerde Vergadering in te brengen, maar wel wilden aanneemen , om met de executie daar van te fupeifedeeven tot de byeenkomst van de Vergadering van haar IJdele Groot Mog., ten einde aan de Vroedichap occafie te geeven, van deeze zaak ter Tafel van haar Edele Groot Mog. te brengen.

En

Sluiten