Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

43 jan. ZAAKEN VAN 1786.

En dat zv Heeren Gedeputeerden dienvolgende door de Heeren hunne Principalen expresfelyk waren gelast, om deeze zaak te brengen ter kennis van deeze fouveraine Vergadering , en van dezelve met alle nadruk te imploreeren, dat haar Edele Groot Mog. tot maintien van de wettige en tot hier toe ongekrenkte Regten en Posfesfie van de Vroedfchap der gemelde Stad, gelieven te verklaaren, dat, by aldien nuttig en oirbaar zoude mogen worden bevonden, dat er eenige alteratien of redresfen in de forme of Ordonnantiën en Reglementen van de Schutterye der voorfz. Stad zouden worden gemaakt , dezelve Redresfen, Ordonnantiën en Reglementen geen efFecl: zullen forteeren, ten zy dezelve vooraf zulien zyn gebragt ter kennis en deliberatie van de Vroedfchap derzelver Stad, en met derzelver advis als naar ouder gewoonte, geconftateert en gearrefteert zullen zyn ; met verdere aanfchryving van wegens haar Édele Groot Mog. aan derzelver Gecommitteerden te Rotterdam voornoemt, om zig te onthouden van alle deliberatien , tendeerende tot het conftateeren , reguleeren , arrefteeren en executeeren van Redresfen , Reglementen en Ordonnantiën relatif tot de Schutterye aldaar , maar al het zelve als Stedelyk en Domefticq, geheel en al privativelyk over te laaten aan het beftuur van de Regeering derzelve Stad:

Dat het wyders haar Edele Groot Mos. behagen moge , de pretenfe recufatie en feclufie van de twee Schepenen Havart en de Mirell, als mede Leden van de Wethouderfchap, van de deliberatie over de te maaken Redresfen, Reglementen of Ordonnantiën voor de Schutterye der voornoemde Stad , als notoir nul en onbeftaanbaar te casfeeren en te niet doen, en dien. volgende aan Schout, Burgemeefteren en Schepenen der voornoemde Stad te gelasten, om dezelve te admitteeren tot alle deliberatien der gemelde Wethouderfchap over zaaken, concerneeren-

Sluiten