Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5o jan. ZAAKEN VAN 178Ö.

by de Propofitie gemeld, uiterlyk voor den 8 February eerstkomende te exhibeeren ; met furcheance inmiddels der zaak in de Propofitie vervat , hangende de deliberatien van hun Edele Groot Mogende.

Accordeert met voorfz, Refolutien.

VI. Aan Directeuren van het Bataafs Genootfchap der Proefondervindelyke Wyshegeerte te Rotterdam, verleent Ocïroy op het maken van Vuur- of Stoom-machines naar de uitvinding van james watt. Volgens Refolutie van hun Ed. Gr. Mogende, in dato 12 January 1786.

De Heer Penfionaris Emants heeft ter Vergadering gerapporteert de confideratien en het advis van de Heeren hun Ed Gr. Mog. Gecommitteerden tot de zaaken van de nieuwe inventien , hebbende ingevolge en ter voldoening van hun Éd. Gr. Mog. Appointement Commisforiaal van den 15 der gepasfeerde maand geëxamineert de Requeste ten zeiven dage aan hun Ed, Gr. Mog. geprEelènteert door Directeuren van het Bataafs Genootfchap der Proefondervindelyke Wysbegeerte te Rotterdam , benevens Jan Daniël Huichelbos van Liender, Lid Confultant van het voorfz. Genootfchap, te kennen geevende, dat Steven Hoogendyk, Burger en Inwoonder van gem. Stad Rotterdam en Lid Confultant van het reeds genoemde Genootfchap , nu 10 i 11 jaaren geleden mee medewerking van eeni. ge andere Peifoonen , zig zeer veel moeite gegeeven, en een aanmerkelyke fomme uitgefchoten had , om te Rotterdam voorfz. een Vuur- of Stoom-Machine op te rigten, dienende om Water op te brengen, even gulyk de gewoone Wind Watermolens , met oogmerk , om door e werking van deeze Machine een ieder te overtuigen, dat dezelv- verre te prajfereeren was boven de gewoone Wind Watermolens, en dus de daar by belang-

Sluiten