Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jan. STAAT EN OORLOG. 1786. $s

VU' Propofitie van Gedeputeerden van Amfterdam , nopens het vereeren tan twee Scheepen van Oorlog . yder van 74 Stukken , aan den Koning van Frankryk, uit erkentenis: en omtrent een Commercie Traktaat Gedaan ter Vergaderinge van hun Ed. Groot Mogende. In dato 13 January 1786.

De Heeren Gedeputeerden der Stad Amflerdam hebben ter Vergadering gedaan en vervolgens in gefchrifte overgegeeven de navolgende Propofitie.

T~\e Heeren Gedeputeerden der Stad AmfterJL/ dam hebben in den name, en op fpeciale last van de Heeren hunne Principalen, ter Vergadering voorgedragen,

Dat de Heeren hunne Committenten, in overweging hebbende genomen de omftandigheden, waar inne de Republicq , geduurende de laatfte Troubles, zig heeft gevonden; en aan welke gevaaren dezelve is geëxponeerd geweest ; dan waar uit zy, door de beftieringe der Goddelyke Voorzienigheid , gelukkig is gered ; en by den Vrede met alle haare Nabuuren herfteld : tot het welk de notabele dienllen, door zyne Allerchristelykfte Majefteit, op eene edelmoedige wyze, aan den Staat beweezen , zeer veel hebben gecontribueerd ; en , voor het toekomende, de aangenaamfte gevolgen van de onlangs met het Hof van Vrankryk geflotene Alliantie zyn te voorzien , zoo met betrekkinge tot de herftellinge van de eer en het aanzien van den Staat by vreemde Mogendheden; als met opzigte tot de beftendigheid van de rust en vrede, dewelke daar van onder Gods Zegen , kan werden verwagt: Mitsdien, geoordeeld hebben, aan hun Edele Gr. Mog. in confidentie te moeten geeD4 ven,

Sluiten