Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Co jan. ZAAKEN VAN 1786.

Omtrent heiderde poincl: zoude hy denken, dat de Raad aan de Burgery henoorde te beloven, dat de Stad niet in die circulaire Misfiver.s zal toeftemmen; maar dezelve met alle mogelyke middelen zal tegen gaan.

't Vierde poincl- zoude hy volkomen accordeeren, en ftellen aan de Burgery zoo een geauthentifeerde Copie van de Refolutie der Edelen ter handen; en zulks wel om de volgende redenen, te weten: —/Omdat de Refolutie der Edelen de Burgery befchuldigt van geweld tegens de Regeeriag der Sfad , welk door dezelve op den 19 en 20 December 1785 zoude zyn gepleegt, en dat wel tot dien graad, dat het gerefolveerde, op den 20 als vi gr* metu befloten, zoude zyn onbegaanbaar, ja zelfs, dat dit daarom behoorde te worden ingetrokken.

De accufatie van geweld, is de Ondergetekende overtuigd , dat zoo wel als de gevolgen uit dat geweld, door de Edelen afgeleid, orbeftaanbaar en erroneus zyn, als men nagaat, dat in onze leeftyd de ondervinding ons heeft geleerd, dat 'er nooit grooter geweld is gepleegd door 't Volk , dan in 1747, misleid door de hoope van minder impofitien te zullen betalen, als 'er een Stadhouder was aangefteld. Wat voor gedeelte des Volks was ter dier tyd de Volkftem, welke aan de Regeering, zoo van Stad als Provintie, de wet voorfchreel? Was dit toen het beste gedeelte der Burgery ? of moest die door vrees zwygen ? Uwe brief, Ed. Gr. Achtb. Heeren aan Zyn Door). Hoogheid van Maart 1785 ]p*rt ons die Volkftem kennen. Pigina 30 der octavo , druk zegt roy , ,, dat in dien confulen „ tyd dc Staaten door eenen hevigen opftand van een onkundig en woedend gepeupel NB. gedwongen zyn ,, tot het aaiïftellen van een Stadhouder, uit NB. een ,, welgefundeerde vrees voor lyf, leeven en goederen." Betuigde niet ter dier tyd de S:aats-Coramisiie by haar Retour, zelfs daarenboven, ,, dat zy verzekert waren, dat, wanneer zy alhier waren geretourneerd geweest, zonder alzo den Prince van Uranje als Stadhouder te hebben gedeclareerd, zy gewisfelyk door het ge„ peupel zouden zyn verfcheurt geworden." Ziedaar, Ed. Groot Achtb. Heeren , de Refolutie van dien tyd

by

Sluiten