Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jan. STAAT EN OORLOG. 1780. 65

X. Misfive van Gecommitteerde Raaden met een Memorie retroa&if raakende de extraordinaris Verponding der Goederen behoord hebbende tot de NalaaUtifchap van Koning Willem de, HL gl. mem. Ingebragt ter Vergaderinge va n hun Ed. Gr» Mo gende. In dato 20 January 1786.

/^vntvanaen een M «five van de Heeren Gecommitteerde Raaden, gefchreeven in den H>ge den lö deezer, daar by, uit kragfe van hun Edele Gr. Mog» Refolutie van den 20 Sept.'mber 1785 , toezendende een Memorie van Retroaéta concerneerende de extra* ordinaris Verpondingen der Goederen behoord hebbende tot de Nalaatenfchap van zyne Majcltfic Willem tien III. gl. mem,; breeder hier na geinfereerd.

Fiat infertio.

Waar op gedelibereert zynde , is goedgevonden en verftaan, dat de voorfchreeve Misfive en bygevoegde Memorie zullen worden geëxamineert door de Heeren van de Ridderfchap en verdere hun Edele Groot Mogende Gecommitteerden tot de zaaken van de Financien , met de Heeren Gecommitteerde Raaden , en de Vergadering daar op gediend van derzelver confideratien en advis: en is dien onverminderd Copie van dezelve Misfive en Memorie verzogt door de Heeren van de Ridderfchap en Edelen, om dezelve in de Ordre siader te examineeren.

Accordeert met de voorfz. Refolutien.

edele groot mogende heeren,

Nadien U Edele Gr. Mog. by hoogstderzelver Refolutie 'van den 29 September des voorledene jaars 1785, ter gelegendheid van het XXX. deel. E ver-

Sluiten