Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

■66 jan. ZAAKEN VAN 1786.

verleenen der gewoone Acte van Decharge aan den Ontfanger Generaal deezer Provincie , nopens de invordering der ex'.raordinaris Verponding of honderdfte penningen der Goederen van wyle Zyne Majefteit van Groot-Britiannie in deeze Provincie geleegen, goedgevonden hebben dat door ons aan U Edele Gr. Mog. zoude werde geadvifeert wat 'er zy van de gefteldheid der voorfz, zaak, hebben wy geoordeelt aan de hooge intentie van U Ed. Gr. Mog. niet beeter te konnen voldoen dan door middel van de nevensgaande Memorie , behelzende eene omftandige voordragt van al het geen tot deeze materie betrekkelyk in de Registers van U E iele Gr. Mog gevonden werd ; tot welke Memorie wy ons refereerende daar by alleen moeien voegen, dat ons uit de vergelyking der Lysten by de jaarlykfche Addresfen van den Ontfanger Generaal geannexeert, niet duitter gebleeken, is , dat deeze Lysten van tyd tot tyd met eenige Perceelen zyn geamplieert, welke tot de Nalatenfcbap van hooggemelde Zyne Majefteit niet fpecteeren , maar nieuwlyks door of ten behoeve van Zyne Hoogheid den jegenwoordigen Heer Erfftadhouder aangekogt en geacquireert zyn geworden.

Waar meede,

Edele Groot Mog. Heeren! zullen wy God Almagtig bidden U Edele Gr. Mogende te willen houden in Zyne heilige protectie. Gefchreeven in den Ilage den 16 January 1786. (Doder ftond)

U Ed. Gr. Mog. Dienstwillige, De Gecommitteerde Raaden van de Staaten van Holland en Westvriesland.(Laa°er ftond)

Ter Ordonnantie van dezelven.

(Was get.)

1. royer.

Me-

Sluiten