Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9o jan. ZAAKEN VAN 17S6.

kennisfe van de Bondgenooten te brengen , en gelastten onze Gedeputeerden , om van dit ons voorneemen niet alleen ter Generaliteit opening te geeven ; maar ook met allen ernst te infteeren, dat ons daar toe gepaste gelegenheid mogt v/orden gelaaten ; zonder inmiddels door eene gepraDcipiteerde Refolutie de zaak onherltelbaar te maaken, alles op den voet van onze hier nevens copielyk gaande Refolutie.

Dan, daar dit aanzoek, hoe redelyk en heusch pok od zig zelve, evenwel van wegens de Hee» ren Gedeputeerden van Gelderland , ptrecht , Pverysfel en Stad en Lande, en de meerderheid van die van Zeeland is verworpen , hebben da Heeren onze Gedeputeerden , ingevolge onzen last, tegen het informeel befluit, wit kragte van het welk de voornoemde Advocaat met het vaceerend Ampt wierd beguuUigd, geprotefteerd 5 met zodanige verdere referve, als U Ed. Mog. insgelyks uit het hier nevens copielyk gaande Protest zien zullen.

Ten hoogden gevoelig over eene zoo verregaande demarche, die onder Bondgenooten, welke prys ftellen op de confervatie van de Unie en derzelver reeds verzwakte banden niet geheel willen verfcheuren , nimmer behoorde te zyn opgekomen, hebben wy zelye , Ü Edele Mog. by provifie willen kennis geeven van het gebeurde, en van ons ernftig gedaan Protest, ten einde Uw Edele Mog. in avans te overtuigen, dat de gevolgen , welke deeze zaak zoude mo» gen hebben , in geenen deele aan ons te wyten zyn , maar alleen zullen moeten worden toegekend aan zulke Gedeputeerden van de voorfz^ vyf Provinciën , welker gehouden gedrag een geest van despotismus en overheerfching aanduidt, waar mede geen Bondgenootfchap beftaan kan. —

Wy vinden ons hier toe te meer gedrongen, om dat wy in onze verdere deliberatien over dit ernftig en gewigtig onderwerp gaarne, des moge-

Sluiten