Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ïAN. staat en oorlog. 1786. 93

Fiat infertio.

Waar op gedelibereerd en Copie van het voorfz. Ad«" vis enz. verzogt zynde, door de Heeren Gedeputeerden der Steden^Anifterdam en Brielle , om daar op te verftaan de «tentiè van de Heeren hunne Prineipaalen, is de finaale Refolutie uitgefteld tot nadere deliberatie.

Accordeert met de voorfz. Refolutien.

EDELE GROOT MOGENDE HEEREN1

Ter voldoening aan Uwer Edele Groot Mogende requifitien van den 4 Juny jongstleeden, geëxamineert hebbende de Requeste aan U Ed. Gr. Mog. geprefenteerd, door een aantal In- en Opgezetenen, zoo van den Dorpe en Ambagtsheerlykheid van de Nieuwenhoorn en de nieuwe Goote, als van den Dorpe en Ambagtsheerlykheid van het Nieuwland, en daar op als nu van onze ccnfideratien en advis aan U Ed. Gr. Mog. zullende dienen.

Hebben wy geoordeeld ons , nopens de faicten, welke dien aangaande in confideratie zouden kunnen komen, kortheidshalve, evenals 'by voorige gelykfoortige gelegendheden, te kunnen refereeren tot het geen de Bailluw van den Lande van Voorne ons in de laatst gepasfeerde maand December, op beide de gemelde Requesten , berigt heeft; en wy de eer hebben hier nevens te voegen ; terwyl wy, nopens de verzoeken by de voorfz. Requeste gedaan, ter verdere voldoening aan Uwer Ed. Gr. Mog. voorfz. requifitie, remarqueeren.

Dat wanneer wy de tumultuaire beweegingen, welke op de voorfz. refpective plaatfen voorgevallen zyn, op zig zeiven, en in de gevaarlykheid van derzelver gevolgen , vooral in de conjuröure van tyden , waar in ze gemaakt zyn, befchouwd hebben, ons aan de eene zyde geen

ge-

Sluiten