Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jan STAAT EN OORLOG. 3786* 0?

aan ons gefuppediteerde confideratien een favorabel advis, met relatie tot de meergemelde drie ' Gevangenen , aan U Ed. Gr. Mog. te fubminiffreeren, wy echter, na eene herhaalde overweeging derzelve, begreepen hebben, dat wy zulks niet behoorden te doen.

Foor eerst, om dat wy in alle andere gevallen van foortgelyken aart en natuur tot dus verre conftantelyk hebben begreepen, dat, vermits het maaken van oproer op zig zeiven niet graciabel kan voorkomen, derhalven de meenigté der Delinquanten , gevoegd met de meer dan apparente ruïne van derzelver Woonplaatfen, indien tegens alle dezelven crimineele Procedures geëntameerd wierden , de eenige reden konde opleeveren tot het verleenen eener algemeene amnestie , en dat daar uit als van zelve voortvloeide ; dat derhalven onder zoodanige amnestie niet moeften begreepen worden de zulken tegens welken dadelyk van Officieweege geprocedeerd wierd, dewyl de evengemelde reden op de zoodanigert van geene applicatie was: een begrip waar'in wy van tyd tot tyd verfterkt zyn door de fuccesfivelyk by U Ed. Gn, Mog. zélve gemanifesteerde blyken van hoogstderzelver intentie; naardeuiaal U Ed, Gr. Mog. tot dus verre ook altoos over het algemeen getoond hebben te willen en begeeren , dat de verleende amnestien geene atteinte zouden toeb'engen aan bereids da=» rielyk tegens deezen of geenen geëntameerde Procedures, uitgezonderd alleen in cas met betrekking tot iemand derzelve zeer favorable omftandigheden zaamen liepen ; dan welke omftan= digheden wy in dit geval nopens geene der gemelde Gevangenen ontdekt hebben; zynde door den voornoemde Advocaat Fiscaal, zoo min als door den Bailiuw der Plecke ook niets daar toe aan ons gefuppediteerd, terwyl de eerstgemelde ter contrarie in voegen voorfz. zelve geagnosceert heeft, dat hem niets was voorgekomen 9 het geen hem vryheid zoude geven om de meer* XXXI. deel. G ge-

Sluiten