Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jiis?. STAAT EN OORLOG. 1786. 93

aan de In- en Opgezeetenen van den Dorpe en Ambagts-Heerlykheeden, Nieuwen Hoorn en de Nieuwe Goote, mitsgaders van den Dorpe en Ambagts-Heeiiykheid van het Nieuwland, ter zaake van de heweegingen, aldaar in de maand January des voorleeden jaars voorgevallen, zouden behooren te verleenen eene dergelyke amnestie, als U Ed. Gr. Mog. bevoorens gracieufelyk geaccordeerd hebben aan de In- en Opgezeetenen van Wasfenaar en Zuidwyk , daar,na aan de In- en Opgezeetenen der Ambagten van Schipluyden , Ho'aenpyl, Sr. Martens - Regt en Dorp; vervolgens aan de In- en Opgezeetenen van den Lande van Arkel ; wyders aan de Inen Opgezeetenen van de Moercapelle , Voorfchooten, Abbenbroek en Meerkerk ; en laatstmaal aan de In- en Opgezeetenen van Noordwyk binnen en Leyderdorp, met uitzondering namentlyk van die geénen, welke bevonden zo\\A den mogen worden van het voorgevallene op de voorfz. refpeótive Piaatfen in den Lande van Voorne de boofdoorzaaken,' en allervoornaamfte Inftigateurs te zyn geweest.

En wyders , nopens die van den Nieuwer* Hoorn en de Nieuwe Goote, onvermindert de Procedures door den Bailiuw van den L?nde van Voorne R. O. géêntameert tegens David van den Berg. Bouwin vander Blom, Dirk van de Velde en Cornelis Meuidyk, mitsgaders nopens die van het Nieuwland, onvermindert de Procedures door deu gemelden Bailiuw R. O. geënfameert tegens Ary Hoogwerf, Barend Ho$gwerff, Kryn Daalman, Symon Plasje, Gerrit Veerman, Joris Schouten, Willem Poldervaart en Pieter de Lange, zonder aan eenige van die Procedures de minlte atteinte door de voorfz. refpe&ive amnestien toe te brengen, en dat de Publicatien daar van, refpeöiyelyk te doen (waar van aan den Bailiuw van den Lande van Voorne, by aanfchryving tot deszelfs narigt kennis zoude kunnen worden gegeeven,) meede zoodaG a nig

Sluiten