Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

les jan. ZAAKEN VAN i?36„

van te lltbfifteeren otn te zwerven: gelyk dezelve dim ook door den fleere Bailiuw van den Lande van Voorna voor de derde maal zyn Gedagvaart, om in Perfoon voor de Edele Achtbaaxe Heeren Leenmannen voornoemd te Compareeren, en het dus te vreezen is , dat dezelve na het verkenen van het vierde of laatfte default by Contumacie zullen worden Gebannen, èa daar door zig in de noodzaakeiykheid zullen zien gebragt, om zoo niet voor altyd, ten minften voor een aantal jaaren uit hunne Gcboorteplaatfen te blyven, en afgefcheiden van hunne Families, miufchien hun Leeven in vreemde Plaatfen of Landen te eindigen.

Dat zy Supplianten met bedaardheid het voorgevallene overdenkende moeten toeltemmen, dat hoe zeer zy vertrouwen da:: de meergemelde gedetineerde en voortvlugtige Pe;löonen met het voorfz. gepleegde geen kwaade nog oproerige oogmerken, nog ook geen direct voorneemen om de uitvoering der beveelen van de Hooge Ove. righeid re Uremmen hebben gehad , het zelve echter geheel is itrydig met de goede ordre en de rust, welke door hun iu het oog had behooren te worden gehouden, en het hun derhalven voor zoo verre zy daar aan ook eenig deel hebben gehad, van harten léet is , en daar van nu nog meerder zyn getroffen , daar zy Supplianten nog daaglyks onderrigt worden dat U Edele Groot Mogende niet anders bedoeld hebben , dan door de opgemelds Looting hun gelegenheid te geeven , om hunne eigene bezittingen met vrugt te kunnen befchermen, en U Ed, Gr. Mog., dus voor hun Supplianten» nut en veiligheid hebben gezorgt.

Dat zy Supplianten vertrouwen, dat den gedetineerde en geauffugeerdens, en alle die daar in verder zyn geconcerneerd, hier door het gevaar van diergelyke handelwyze dusdanig zullen hebben gepenetreerd, dat zy by vervolg de ordres van ü Edele Groot Mog., ais hunne hooge

Sluiten