Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jan. STAAT EN OORLOG- 178$. ïïf

Schout gezwaaid heeft , mitsgaders Geen Bravenboer en Anthony Lyzend. die de Trom geroert hebben , dat alles als door hun gepleegt wel erkent, maar teffens voonregeeven hebben, als de eerfte , dat hem het Vaandel door het Volk omtrent in het midden van het Dorp was ter hand gefteld, en dat hy alles zonder eenige kwaade intentie, op verzoek van de menigte gedaan hadde ; mitsgaders de twee iaatfien , dat hun de Trommel door het Volk was omgehangen , en dat zy op ordre van de menigte hadden moeten Trommelen , eene omftandigheid $ Edele Mog. Heeren , waar aan de Or.dergéte. kende R. O. gemeend heeft eenig geloof té moeten geeven , om dat men de nadere Informatien van Schout en Gerechte , ten opzigte Van dezelve Geen Bravenboer en Anthony Lyzend insgelyks zoo ingerigt vind, dat men daar Uit moet veronderftellen , dat zy Waarfyk tot dat Trommelen gedwongen zyn»

Maar de Ondergetekende , R. O, j ook nog boven dit alles onderligt bekomen hebbende, dat de nu al te meermaalen gefielde David van den Berg onder die geenen geweest ware, Welke het Vaandel uit het Huis van den Vaandrig van Trigt gehaald hadde; — dat hy ook aan de Huisvrouw van V. Leeuwen vertelt haddéj dat hy het was die het Siot van de Rechtkamer geforceerd hadde j eii die op den als toen aan. ftaande 8 Maart de Vlag op den Toorn zoude zetten , mitsgaders eindelyk dat men ook eene Wagen met Pasfagiers niet ongemoejt hadde willen laaten pasfeeren , zoo heeft dezelve fpeeiaal daar op , zoo by de Huisvrouw van van Trigt en van Leeuwen , als by de Voerlieden j welke die Pasfagiers gereeden hadden , geinformeert, edog alleen met deezen uitflag, dat we? de Vrouw van v. Trigt de gemelde David vari den Berg opgeeft als onder die geenen behoord hebbende, Welke by haar aan Huis geweest is'i eö die haar zelfs naar binnen geduwd heeft $

Sluiten