Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

n6 jan. ZAAKEN VAN i;S6.

hoe zeer hy zulks blyft ontkennen ; maar dat in tegendeel wederom de Vrouw van van Leeuwen declareert, dat zy ham het hier vooren gedetailleerde nooit heeft hooren zeggen , en dat ook de zoo evengemelde Voerlieden getuigt hebben , dat zy nog hunne Pasfagiers eenig kwaat hebben ontmoet of eenige molestes ondergaan. — En gelyk nu ook dit wederom hoofdzakelyk inhoud het geen door hem, R. O., ten opzigte van de bovengemelde beweegingen is verrigt, zoo meend de Ondergeteekende ook, daar het geheel buiten zyn beftek is , omme hier te onderzoeken , of en in hoe verre by hun Edele Groot Mog, deswegens eenige gratie verleend zoude behooren te worden, met dit een en ander zynen taak te hebben afgeweeven , en hy eindigt daarom ook deeze, onder betuiging van zyn hoogagting, terwyl hy de eere, heeft zig te noemen,

edel mogende heeren,

(Onder ftond)

Uw Edele Mogendheedens ootmoedigen en zeer gehoorzaamt Dienaar.

's Gravenhage

den 7 (Was get.)

December

1785. w. l. v. wassenaer.

In

Sluiten