Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jan, STAAT EN OORLOG. 1786. 123

EDELE MOGENDE HEEREN!

Den Ondergetekenden bekomen hebbende de Requeste, door eenige Ingezetenen van den Dorpe en Ambachtsheerlykheid van het Nieuwland aan de Edele Groot Mog. Heeren Staaten van Holland en Westvriesland geprajenteerd, ten einde het aan hoogstdezelve gun{lig zoude behagen, om de Crimineele Procedures, welke door den Ondergetekende R. O. tegens hunne Medeburgers , de gedetineerde Ary Hoogwerf en Barend Hoogwerf, en de voortvlug'ige Krvn Daalman , Simon Plasje , Gerrit Vermeer, Joris Schouten, Willem Poldervaart en Pieter de Lange , zyn geëntameert , te furcheeren , op dat dezelve hangende hun Edele Groot Mogende deliberatien niet zouden word< n gevonnist ; en wyders ten einde aan die, als mede aan alle de geenen, welke eenig deel aan de buirenfporigheden , daar by breder gemeld, hebben gehad, het gebeurde zouden gelieven kwyt te fchelden en te vergeven, en daar van aan hun te verleenen Brieven van Pardon, abolitie of generale amnestie , zoo en in dier voegen, als hun E'. Gr, Mogende naar derzelver hooge wysheid zouden oordeelen te behooren , met het daar op ftaande marginaale appoinclement van Uw Edele Mogende , waar by het zelve is gefteld in handen van den Ondergetekenden , ten einde U Edel Mogende met overzending van de Procedures , welke door hem R. O. tegens die van den Dorpe en Ambachtsheerlykheid van het Nieuwland zouden mogen zyn geëntameert , en van zyne verdere informatien , te dienen van Bericht, heeft dan ook de eere aan die requifitie by deezen te voldoen.

Dan, alvorens egter toe te treeden tot dat geene, het welk dienvolgende hier eigentlyk zyne zaak is , zal hy de vryheid neemen om met «en enkel woord de redenen aan te flippen,

wel-

Sluiten