Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I2ö jan. ZAAKEN VAN 1786.

de Gerecht op eenige nadere informatie te infteeren.

Hier toe dan ook wegens den Ondergetekenden eene Memorie om eenige nadere informatien overgegeeven zynde, is daar van het gevolg geweest, dat dezelve beantwoord door het gemelde Gerecht wederom aan den Ondergetekende is ter hand gekomen , terwyJ hy ook daar uit meer bepaald heeft kunnen opmaaken , wat elk van de daar in voorkomende Perfoonen gezien en gehoord hadde, en wat 'er bepaaldelyk door elk der fchuldigen verrigt was.

Dan, rouleerden deeze informatien over dat geene, het welk op den 25 January 1785 in het Nieuwland was voorgevallen, de Ondergetekende had ook even zoo eene generale Hiftoria facti gekreegen, zoo als hy hier boven kortelyk aanftipte , van die beweegingen , welke *er op den 26 daar aan volgende in den Nieuwenhoorn en Nieuwe-Goote hadden plaats gehad, en welke beweegingen in zoo verre met de vorige eene coanexie hadden , dat zig aldaar o jk de bovengemelde Gevangenen Ary en Barend Hoogwerf!' hadden doen zien, en zig niet weinig hadden gediltingueerr. — Daar dit nu notoir geen gering bezwaar , en teffens een voornaam poinclvan befchuldiging tegens dezelve Gevangenen uitleverde , volgde de Ondergetekende ook ten opzigte van dat Gerecht het zelve voetfpoor, edog hier met geen ander fucces , dan dat, na dat de Schout na verloop van eenige weeken eerst geinfteerd hadde , dat die overgegeevene Memorie, welke hem gelyktydig met d>e aan den Schout van het Nieuwland was ter hand gefield , getekend, en voorts daar by gevoegd moest worden , ten wiens requifitie zulks ge* fchiedde , en na dat aan die begeerte door des Ondergetekenden Stadhouder dadelyk was voldaan , en de gemelde Memorie geredresfeert en getekend, wederom des anderen daags aan voornoemde Schout was ter hand gefteld , dezelve

daar

Sluiten