Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jAn. staat en oörlog. 178Ó. 14?

en Procureur-Generaal van Braband en Lande van Overmaze, ü Hoog Mog. by Misfive van den 15 December laatstleden niet alleen de voorfz. ernftige recla» me hebben herinnerd j maar ook ten fterkfte geinfteerd, dat by de aanftelling van een anderen Fiskaal en Procureur-Generaal van Braband daarop favorabel reguard mogt worden genomen, en een geboorenBrabander tot dien Post bevorderd: daar wy ons, dus van het geene wy vermeenden in deze van onzen indispenfablen pligt te zyn , volledig gekweeten hebben; — konden wy ook met rede niet anders verwagten, dan dat U Hoog Mog. onder welkers gebied deze Stad, met behoud van haare welverkregen Voorregten, by Verdrag gekomen is, ook wel het oor zouden hebben willen leenen aan Vertogen , waar by.wy het heilzaam herftel van die Privilegiën niet alléén , met behoorlyken eerbied, van U Hoog Mog. billykheid hebben afgefmeekt, maar ook van hoogstderzelver regtvaardigheid, als een aan ons ontwyffelbaar competeerend regt, gevorderd hebben.— Indien de Verdragen, welke tusfchen een Souverain en het Volk onder zyn gebied dadelyk fubfifteeren , en waardoor het laatfte niet anders tot gehoorzaamheid en het opbrengen van lasten en fchattingen kan worden verpligt i dan voor zoo verre de Souverain mede van zyne zyde, aan de Voorwaarden, daar by tot nut des Volks bedongen, voldoet; indien de wederzydfche folemneele Verbindtenisfen geen ydele klanken zyn, maar nog eenige betekenis hebben; zouden wy den eerbiedj welke wy , als getrouwe Onderzaten, aan U Hoog Mog, verfchuldigt zyn, te buiten gaan, indien wy de kragt en uitoeffening daar van niet zouden veronderftellen , vooral in een Land , dat daar aan alleen zyn 'aanwezen en bloei te danken heeft. — Het was dan, Hoog Mog. Heeren ! het behoud van die Voorregten, welke onze Voorzaten van hunne Overheden zoo plegtig, en zoo menigmaal bedongen hebben, die de Pasta CoKventa tusfchen hun uitmaakten , en onder wel expres beding van welke wy ook onder het gebied van U Hoog Mog. zyn overgegaan; het was de confervatie van ons wettig regt (dat onvervreemdbaar, nog door contrarie gebruiken , nog door verloop van tyd s ons K 2, kaö

Sluiten