Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

itfo feu. ZAAKEN VAN i7g&

Privilegiën niet onverfcbillig blyven , maar die volgens eed en pügc moeten handhaven, den nu benoemden Advocaat Fiscaal en Procureur Generaal van Braband en Lande van Overmaaze Mr. Henrik Justus Witte Tullingh' in voorfz,, qualiteit wel konnen erkennen en reipeéteeren.

Wy fmeeken ü Hoog Mog. dan nog eens, ten einde wy enze Privilegiën nu en voor altoos niet voor verboren moeten achten , dat aan gemelde Witte Tillingh geene Commisfie mag worden verleend, maar al nog een geboore Brabander , volgens ingeroepe Landwetten van Braband aangefteld.

Wy mogen ten flot, Hoog Mogende Heeren! met des te meer fundament en vrymoedigheid dit doen; daar wy het geluk hebben te fchryven aan een Souverain , die wel eer niet alleen in de Voorreede van het bekende Placaat van dan 27 July 1781 omtrent de afzwem ring van de Koning van Spanjen Filips den II, de eigenaartigfïe grondregels van S aat nopens de verpligtingen van Overheeden omtrent hunne Onderzaaten heeft gelteld , maar ook by haar Manifest van den 22 Mey 1632 en byzonder by dat van den 11 September van dat zelfde jaar, beide te vinden by Aitzema XII Boek, 111. Deel, pag. 4 en 55, edit. in Quarto, aan de Nederlandfche Provinciën en Steden , toen ftaande onder het gebied van gemelde Koning van Spanje, getoond, dat de Spanjaarden en hunne Adhjerenten niet anders zogten, dan de Nederlandfche Provinciën in geftadigen Oorloge te houden, en dezelve daar na als geconquefteerde Landen te houden, van hunne hechten , Privilegiën, Neering en Welvaart te berooven, en daarom hun vermaande en verzogt, om zig vrywillig te voegen met hunne geünieerde Provincien, beloovende aan de meergemelde Provinciën met derzelver Steden en Leden, als ook hunne lngezeetenen heiliglyk en onverbreeklyk te zullen conferveeren en maintineeren by hunne

Sluiten