Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

b STAAT EN OORLOG. 1786. 163

tie en het maintien der Volks eigendommen, als hunne Voorouders , mede ganscli niet onvericlullig zyn, hoedanig de voorfz. zaak eindelyk zal worden getermineert , als waar van zy ver« meenen af te hangen de beflisüng , of hunne wel verkreege en door de fuccesfive Hertogen van Eraband heiliglyk bezwoore Privilegiën, onder welkers expres beding en voorbehouding de Hoofdftad 's Bosch en Meverye van dien , onder de Souverainiteit van Uw Hoog Mog. verdrag is overgegaan, en dus als plegtige verbintenisfen tusfchen liet Volk en den Souverain, in h'et geval voor handen , zoo wel als by vervolg van tyd , al of niet zullen*worden agtervolgd en nagekomen.

Dat het annweezen van de bedoelde voorregten by Uw Hoog Mo», tot die évidentie gebragt zynde, dat hun Ed. Gr. Mog. de Heeren S aaten van Holland i beneevens de Staaten van Vriesland, daar van zyn geconvinceerd geworden , de Supplianten dezelven alhier niet behoeven te betoogen, maar eerbiedig hadden mogen verwagien, dat daar -aan dan ook by Uw Hoog Mog. zoude zyn gedefereerd, ten minften, dat zonder pitealn.bel onderzoek van dezelve daar regens niet zou werden aangegaan , vooral daar Uvv Hoog Mog. niet onbewust konnen zyn , dat Keizer Carel de Vyfle by zyne blyde inkomfte als Hertog van Braband, van den jaare , 1549, niet alleen de gereclameerde voorregten op het kragtigfte heeft bevestigd, maar ook daar by zig zelfs in deezer voege verbonden. —

Ende waar het zaake dat wy Onzen ende Nakomelingen hier tegen gingen, kwamen ofte deeden by ons zeiven of iemand anders, in al oft in deele , hoe ende in wat manieren dat ware, zoo confenteeren wy, ende wilcoren onzen voorfchreeven Prelaten, Baenroetfen, Ridderen , Steeden, Vryheeden ende allen anL 2 de-

Sluiten