Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*ei. STAAT EN OORLOG. i7$6i 169

XVII. Refolutie van hun Ed. Gr.,Mog. de Heeren Staaten van Holland en Westfriesland, op een nader Plan tot verbeetering van de Directie der Oostindifche Compagnie. Genomen in dato 11 February 1786.

De Heeren de Gyfelaar, van Berckel, Nederburgh en Ryfer, refpedive Penfionarisfen en Secretaris, der Steeden Dordrecht, Amlïerdam, Rotterdam en Alkmaar , met den Raadpenfionaris, vervangende den Heer van Wyn, Penfionaris der Stad Gouda , als by hun Ed. Gr. Mog. Refolutie van den 4 Juny 1783 tot de zaaken van de Oostindifche Compagnie gecommit. teert uit kragte van hun Edele Groot Mog. Refolutie van den o deezer , geëxamineert hebbende de berigten en confideratien van Bewindhebberen d^er refo. Kameren tot voldoening aan hun Hoog Mog. Refolutie, van den 19 Dec. 178J , op het Plan van redresfen, tot verbeetering van het Huishoudelyk bellier der Oostindifche Compagnie, door hun Ed. Gr, Mog. beraamd, en den 5 Jan. 1785 ter Generaliteit ingebragt , welke berigten fuccesüve ter Generaliteit waren ingekomen, als den 27 Dec 1785 ™n de Kameren Hoorn en Delft den <*o D?c. van de Kamer Z-eland, den 4 Jan. 1786, van de Kameren Rotterdam en Enkhuifen, den 10 Jan. ,'786 van de Kamer Amfterdam, den 16 Jan. de confideratien van beëedigde Hoofd-Participanten der Oostindifche Compagnie ter Kamer Amfterdam , en oD den a der gem. maand Jan. een Refolutie van de Heeren Staaten van Zeeland van den ap Dec. 1785» omtrent de conüderarien van Bewindhebberen ter Kamer Zeeland op het voorfz. Plan van redresfen, alle welke (tukken onder de Notulen van den voorfz. 9 Febr. zyn geinfereert:

Hebben ter Vergadering gerapporteert, dat het overtollig zoude zyn, om by deeze gelegendheid eene breedvoerige adftruétie te geeven van de nuttigheid en noodzaakelykheid van het invoeren eeniger verbeetenngen 111

Sluiten